Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

13 lutego 2018r. rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Formularz kwalifikacyjny wraz z Regulaminem projektu dostępny jest w Dokumentach do pobrania dot. projektu „Masz pomysł-masz firmę IV”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu, ponieważ to w nim znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dot. aplikowania do projektu między innymi:

1.Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

  • zamieszkuje jeden z powiatów: elbląski, braniewski, miasto Elbląg;
  • ukończyła 30 rok życia i jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo a dodatkowo spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niskowykwalifikowana;
  • nie posiada wpisu do CEIDG, nie była zarejestrowana w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  • nie posiada zaległości w ZUS i US;
  • nie posiada negatywnych wpisów w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,

2. Zasady rekrutacji:

  • Złożenie osobiste lub dostarczenie za pośrednictwem kuriera/poczty kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie (13 luty 2018r. – 29 marca 2019r.) do Biura Projektu w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A lub Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych tj. PUP Elbląg i PUP Braniewo;
  • Kompletne dokumenty składają się z wypełnionego Formularza Kwalifikacyjnego w 1 egzemplarzu i wymaganych załączników w zaklejonej kopercie opisanej wg. wzoru (§ 7 pkt 8);
  • Załącznikami są: kserokopia o przyznanym stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uzupełniające, kserokopie dokumentów potwierdzających zgodność doświadczenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej, oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej – jeśli dotyczy, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne/o niefigurowaniu w rejestrze płatników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
  • Ocena formalna;
  • Spotkanie z doradcą zawodowym;
  • Spotkanie z psychologiem;
  • Spotkanie z doradcą biznesowym.

3. Wsparcie otrzyma:

  • min 231 osób w wysokości nie większej niż 25 496,22zł – dotacja;
  • min 231 osób w wysokości 1000,00zł przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności – wsparcie pomostowe;
  • min 231 osób w formie 8 godzin doradztwa przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności – wsparcie pomostowe.

[unia]

 

 

 

Skip to content