Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja do przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów szkoleń/doradztwa

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia projektu związanego z refundacją kosztów szkoleń/doradztwa zwracamy się do PRZEDSIĘBIORCÓW z prośbą o składanie w terminie do 10 dni po zakończeniu usługi, kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanie oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

Komplet dokumentów rozliczeniowych powinien zawierać:

  1. Dokument (np. zaświadczenie/certyfikat) potwierdzający zakończenie szkolenia/doradztwa, zawierający następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie
  2. Oryginał dokumentu księgowego (np. faktura) poświadczający realizację usługi, wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047), zawierający następujące informacje: dane Przedsiębiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym czyli ID wsparcia, imię i nazwisko osób korzystających z usług rozwojowych.
  3. Dokument potwierdzający dokonanie zapłaty przelewem za usługi rozwojowe: wyciąg bankowy i/lub potwierdzenie dokonania przelewu, opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości.
Skip to content