Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o konkursie zamkniętym dla osób, które nie otrzymały dotacji w konkursie nr 1/10.3/2020/PO do projektu „Masz pomysł – masz firmę V”

[unia]

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 1/10.3/2020/PO dla osób, które nie otrzymały dotacji w konkursie 3/10.3/2020

na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę V”, zgodnie z §13 – Procedura odwoławcza pkt. 2

KONKURS DOTYCZY III GRUPY SZKOLENIOWEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 16 września 2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Biurze Projektu w Pasłęku, przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A.

Zgodnie z Regulaminem Projektu §10 ust. 1 warunkiem ubiegania się o jednorazowe wsparcie finansowe  jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego egzemplarza w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

Skip to content