Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o konkursie zamkniętym nr 11/10.3/2018 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

[unia]

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 11/10.3/2018 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

 

KONKURS DOTYCZY XI GRUPY SZKOLENIOWEJ (SZKOLENIE W DNIACH OD 19 LISTOPAD 2018R. DO 23 LISTOPAD 2018R.)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę IV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0006/17-05

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 13 GRUDZIEŃ 2018r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Biurze Projektu w Pasłęku, przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A. Na realizację jednorazowego wsparcia finansowego przewidziana jest kwota: 5 726 490,00zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 700,00zł. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

 

Zgodnie z Regulaminem Projektu §10 ust. 1 warunkiem ubiegania się o jednorazowe wsparcie finansowe  jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

 

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu 2 kompletów dokumentów – każdy komplet w oddzielnej teczce, koszulce (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.screp.pl  jako załączniki zamieszczone poniżej niniejszego ogłoszenia.

 

Na 1 komplet składa się:

 

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego – parafowany na każdej stronie i podpisany w wyznaczonym miejscu. Wszystkie wymagane pola wypełnione,

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),

Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – Każda strona musi być ponumerowana i parafowana. Wszystkie wymagane pola wypełnione.

Załącznik do biznes planu – analiza finansowa – dokument powinien zostać wydrukowany oraz złożony w wersji elektronicznej tj. nagrany na nośnik CD w jednym egzemplarzu,

Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dot. tych samych kosztów kwalifikowanych,

Oświadczenie UP dot. podatku VAT

Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu),

Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) np.:

deklaracje współpracy,

kosztorys inwestorski,

prawo jazdy,

dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

inne

 

UWAGI dodatkowe:

 

Dokumenty należy spakować w jedną kopertę, podpisać imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem ewidencyjnym nadanym w trakcie rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w terminie o którym mowa w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony ….., data i podpis”,

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego i wykształcenia ocena odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie i zbieżność doświadczenia zostały załączone na etapie rekrutacji obowiązkowo należy dołączyć je po raz kolejny.

Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe odbywa się zgodnie z § 11 regulaminu projektu zamieszczonego na stronie internetowej projektu www.screp.pl

Ocena biznes planu odbywa się w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego – Karta Oceny Wzór

Skip to content