Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o konkursie zamkniętym nr 14/10.3/2019 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

[unia]

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 14/10.3/2019 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

KONKURS DOTYCZY XIV GRUPY SZKOLENIOWEJ (SZKOLENIE W DNIACH OD 19 lutego 2019R. DO 25 lutego 2019R.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę IV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0006/17-05

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 12 marca 2019r. w godzinach od 8.00 do 10.00 w Biurze Projektu w Pasłęku, przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A. Na realizację jednorazowego wsparcia finansowego przewidziana jest kwota: 5 726 490,00zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 700,00zł. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

Zgodnie z Regulaminem Projektu §10 ust. 1 warunkiem ubiegania się o jednorazowe wsparcie finansowe  jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu 2 kompletów dokumentów – każdy komplet w oddzielnej teczce, koszulce (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.screp.pl  jako załączniki zamieszczone poniżej niniejszego ogłoszenia.

Na 1 komplet składa się:

 • Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego – parafowany na każdej stronie i podpisany w wyznaczonym miejscu. Wszystkie wymagane pola wypełnione,
 • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),
 • Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – Każda strona musi być ponumerowana i parafowana. Wszystkie wymagane pola wypełnione.
 • Załącznik do biznes planu – analiza finansowa – dokument powinien zostać wydrukowany oraz złożony w wersji elektronicznej tj. nagrany na nośnik CD w jednym egzemplarzu,
 • Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dot. tych samych kosztów kwalifikowanych,
 • Oświadczenie UP dot. podatku VAT
 • Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu),
 • Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) np.:
 • deklaracje współpracy,
 • kosztorys inwestorski,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • inne

UWAGI dodatkowe:

 1. Dokumenty należy spakować w jedną kopertę, podpisać imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem ewidencyjnym nadanym w trakcie rekrutacji.
 2. Dokumenty należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w terminie o którym mowa w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.
 3. Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 4. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony ….., data i podpis”,
 5. W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego i wykształcenia ocena odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie i zbieżność doświadczenia zostały załączone na etapie rekrutacji obowiązkowo należy dołączyć je po raz kolejny.
 6. Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe odbywa się zgodnie z § 11 regulaminu projektu zamieszczonego na stronie internetowej projektu www.screp.pl
 7. Ocena biznes planu odbywa się w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego – Karta Oceny Wzór
Skip to content