Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


[unia]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Dot. pełnienia funkcji członka Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu ,,Masz pomysł – masz firmę IV’’.  Postępowanie nr 5/MPMFIV/2018.


Działając zgodnie z zasadą rozeznania rynku o której mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę doradczą w ramach projektu, została wybrane zostały niżej wymienione oferty:

Małgorzata Ofierska SAPERE

ul. Łużycka 61/3

11-040 Dobre Miasto

oraz

Sławomir Gutkowski

Uzasadnienie wyboru:
Wymienieni Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegają odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny zapytania.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia w dniu 13 marca 2018r. o godzinie 15.00 w biurze Stowarzyszenia – ul. J. Piłsudskiego 11, Pasłęk 14-400.

Skip to content