Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o wyborze ofert

[unia]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Dot. Świadczenia usług doradczych dla uczestników i uczestniczek projektu, w ramach projektu ,,Masz pomysł – masz firmę IV’’.  Postępowanie nr 1/MPMFIV/2018.


Działając zgodnie z zasadą rozeznania rynku o której mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę doradczą w ramach projektu, została wybrana niżej wymieniona oferta:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Samorządowych
Ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg

Uzasadnienie wyboru:
Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny zapytania.
Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Samorządowych
Ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
100 pkt
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w dniu 22.02.2018 o godzinie 8.30 w biurze Stowarzyszenia – ul. J. Piłsudskiego 11, Pasłęk 14-400.

Skip to content