Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Już od dziś od godziny 8.00 można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Przypominamy, że aby złożyć dokumenty do projektu trzeba złożyć osobiście bądź kurierem/pocztą dokumenty rekrutacyjne (formularz kwalifikacyjny – zakładka do pobrania – Dotacje IV). Rekrutacja rozpoczęła się w Pasłęku – biuro projektu przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A oraz w punktach Rekrutacyjno – Konsultacyjnych tj. w PUP Elbląg przy ul. Saperów 24 w Elblągu  i PUP Braniewo przy ul.  Kościuszki 110 w Braniewie.

Zasady rekrutacji:

  • Złożenie osobiste lub dostarczenie za pośrednictwem kuriera/poczty kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie (13 luty 2018r. – 29 marca 2019r.) do Biura Projektu w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A lub Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych tj. PUP Elbląg i PUP Braniewo;
  • Kompletne dokumenty składają się z wypełnionego Formularza Kwalifikacyjnego w 1 egzemplarzu i wymaganych załączników w zaklejonej kopercie opisanej wg. wzoru (§ 7 pkt 8);
  • Załącznikami są: kserokopia o przyznanym stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uzupełniające, kserokopie dokumentów potwierdzających zgodność doświadczenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej, oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej – jeśli dotyczy, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne/o niefigurowaniu w rejestrze płatników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
  • Ocena formalna;
  • Spotkanie z doradcą zawodowym;
  • Spotkanie z psychologiem;
  • Spotkanie z doradcą biznesowym.

[unia]

Skip to content