ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

O PROJEKCIE

Celem projektu Kuźnia Przedsiębiorczości jest wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego, znajdujących się w początkowej fazie rozwoju tj. działających nie dłużej niż 3 lata, poprzez udzielenie im w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r. wsparcia w ramach programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP pakietu usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw, niezbędnych do samodzielnego, bieżącego funkcjonowania na rynku oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

 

Kryteria udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw (za przedsiębiorstwo uważa się podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02/07/2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną), spełniających łącznie następujące kryteria:

 • posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • znajdują się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej tj. funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata
  (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w CEiDG / KRS),
 • należą do sektora mikro lub małych lub średnich przedsiębiorstw;
 • są aktywne, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
 • są uprawnieni do korzystania z pomocy de minimis.
 

Jakie przedsiębiorstwa mają pierwszeństwo udziału w projekcie?

W pierwszej kolejności z wsparcia będą mogły skorzystać:

 • przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020,
  bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji,
  tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 105 przedsiębiorstw (35 rocznie).

Terminy rekrutacji 

W ramach każdego naboru do udziału w projekcie zakwalifikujemy po 35 firm.

Nabór 1: termin rekrutacji: styczeń – grudzień 2021 r.

Nabór 2: termin rekrutacji: styczeń – czerwiec 2022 r.

Nabór 3: termin rekrutacji: lipiec – grudzień 2022 r.

 

Opis wsparcia

Każdy przedsiębiorca, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z realizatorem projektu Stowarzyszeniem
“Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” będzie mógł skorzystać z wsparcia w postaci pakietu usług administracyjnych,
doradczych oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, które obejmuje:

 • udostępnienie powierzchni biurowej
 • usługi prawne
 • usługi księgowe
 • usługi związane z promocją
 • usługi ICT
 • doradztwo
 • mentoring
 • szkolenia

 

Kontakt/Zgłoszenia

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
14-400 Pasłęk
e-mail: kuznia@screp.pl
tel. : 55 248-10-90 do 93

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 992 903,25 PLN

Dofinansowanie: 4 243 967,76 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Skip to content