ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw (za przedsiębiorstwo uważa się podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02/07/2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną), spełniających łącznie następujące kryteria:

 • posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • znajdują się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej tj. funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w CEiDG / KRS),
 • należą do sektora mikro lub małych lub średnich przedsiębiorstw;
 • są aktywne, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
 • są uprawnieni do korzystania z pomocy de minimis.

Pierwszeństwo mają:

 • przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 105 przedsiębiorstw (35 rocznie).

W ramach każdego naboru do udziału w projekcie zakwalifikujemy po 35 firm.

 • Nabór 1: termin rekrutacji: wrzesień – grudzień 2020 r.
 • Nabór 2: termin rekrutacji: kwiecień – sierpień 2021 r.
 • Nabór 3: termin rekrutacji: kwiecień – sierpień 2022 r.
 • udostępnienie powierzchni biurowej
 • usługi prawne
 • usługi księgowe
 • usługi związane z promocją
 • usługi ICT
 • doradztwo
 • mentoring
 • szkolenia
Skip to content