Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu nr 1/10.3/2020/PO w ramach procedury odwoławczej

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 1/10.3/2020/PO  „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-01

 

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 1/WD/1/K/P/10.3 55,50
2. 2/WD/7/K/P/10.3 49,00

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Skip to content