Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy IV – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 4/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-01

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 7/WD/46/M/P/10.3 87,00
2. 10/WD/51/M/P/10.3 84,50
3. 2/WD/54/M/P/10.3 80,00
4. 16/WD/33/M/P/10.3 80,00
5. 6/WD/57/M/P/10.3 79,50
6. 4/WD/49/M/P/10.3 78,00
7. 3/WD/56/M/P/10.3 76,00
8. 5/WD/59/M/P/10.3 72,50
9. 9/WD/47/M/P/10.3 72,50
10. 15/WD/44/K/P/10.3 72,50
11. 12/WD/1/K/B/10.3 72,00
12. 14/WD/45/K/P/10.3 69,50
13. 8/WD/42/K/P/10.3 69,00
14. 1/WD/51/K/P/10.3 68,50
15. 13/WD/48/M/P/10.3 65,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

1. 11/WD/61/K/P/10.3 57

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12.10.2020r. O GODZ. 10:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Osoby, które nie otrzymały dofinansowania mają możliwość złożenia odwołania lub złożenia wniosku na następny KOW (§13 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Skip to content