Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy V – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 5/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-01

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 6/WD/46/K/P/10.3 93,00
2. 5/WD/52/K/P/10.3 90,50
3. 8/WD/43/K/P/10.3 81,50
4. 9/WD/64/M/P/10.3 81,50
5. 3/WD/52/M/P/10.3 78,50
6. 1/WD/67/K/P/10.3 78,00
7. 2/WD/48/K/P/10.3 76,00
8. 11/WD/66/K/P/10.3 74,00
9. 15/WD/64/K/P/10.3 73,00
10. 7/WD/65/K/P/10.3 70,50
11. 4/WD/68/K/P/10.3 69,50
12. 12/WD/53/K/P/10.3 68,00
13. 10/WD/3/K/E/10.3 66,00
14. 14/WD/58/M/P/10.3 66,00
15 . 13/WD/60/K/P/10.3 64,0

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Personel projektu z każdym Uczestnikiem projektu będzie kontaktował się indywidualnie w celu umówienia się na podpisanie umowy.

Skip to content