Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy VI – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA – brak listy

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 6/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 14/WD/74/M/P/10.3 83,00
2. 11/WD/82/K/P/10.3 82,50
3. 8/WD/69/M/P/10.3 81,50
4. 4/WD/50/K/P/10.3 78,00
5. 12/WD/5/K/E/10.3 77,50
6. 7/WD/73/K/P/10,3 75,50
7. 9/WD/70/K/P/10.3 73,50
8. 2/WD/72/K/P/10.3 69,50
9. 5/WD/74/K/P/10.3 69,50
10. 3/WD/69/K/P/10.3 67,50
11. 6/WD/68/M/P/10.3 67,00
12. 13/WD/75/M/P/10.3 65,50
13. 1/WD/4/K/E/10.3 64,00
14. 10/WD/71/K/P/10.3 61,00
15. 15/WD/76/K/P/10.3 60,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie w postaci dotacji otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Personel projektu z każdym Uczestnikiem projektu będzie kontaktował się indywidualnie w celu omówienia niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy oraz umówienia się na termin podpisania umowy.

 

 

Skip to content