Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Nowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 1 lutego 2018r.

Z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego 2018r. rozpoczynamy realizację projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Kolejna edycja środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji.

Tym razem kwota dofinansowania to 25 496,00zł, a dodatkowo dla każdej osoby 1 000,00zł wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy.

Razem kwota dofinansowania to ponad 37 496,00zł

Warunek jaki trzeba spełnić, aby aplikować do projektu to:

– posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

– zamieszkiwać teren powiatu elbląskiego, braniewskiego, m. Elbląg

– mieć ukończone 30 lat

A dodatkowo spełniać trzeba co najmniej jeden z poniższych warunków:

– być osobą powyżej 50 roku życia,

– być osobą z niepełnosprawnością,

– być osobą długotrwale bezrobotną (powyżej 12 miesięcy),

– być kobietą,

– być osobą niskowykwalifikowaną tj. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 – od szkoły podstawowej do zawodowej, liceum bądź technikum

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Skip to content