Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Podpisanie umów z V grupą w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

od dnia 10.05.2018r. należy przedstawić oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia.

Forma dostarczenia:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście 

Załączniki do pobrania

Oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu Uczestnicy projektu, którym została przyznana dotacja inwestycyjna zobowiązani są wybrać dwie formy zabezpieczeń (zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 9) tj.:

  1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poręczeniem wekslowym (aval) – OBLIGATORYJNIE KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PROJEKTU
  2. Poręczenie osoby fizycznej (1 lub 2 osoby – zgodnie z zapisami w § 10 ust. 9 pkt b
  3. Ustanowienie hipoteki na lokalu usługowym / nie mieszkalnym
  4. Blokada rachunku bankowego

Stowarzyszenie „CREP” ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika projektu form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które uznane zostaną za ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia może nastąpić w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenia nie pokrywa w całości zobowiązań (przyznanej dotacji). W tym przypadku Stowarzyszenie „CREP” ma prawo zaproponować dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu. 

Ważne informacje w przypadku wyboru następujących form:

Weksel in blanco – wystarczy informacja w zał. nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w Stowarzyszeniu w trakcie podpisania umowy i wypełniany na miejscu)

Poręczenie osoby fizycznej – w przypadku wyboru tej formy należy:

1. W załączniku nr 1 wpisać nazwiska osób, które będą poręczycielami,

2. Kwestionariusz poręczyciela i małżonka 

3. Przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące.

4. Przedłożyć upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela/li i ich małżonków w systemie

Infomonitor i KRD

Dokumenty od poręczyciela (emeryt): 
– kserokopia waloryzacji emerytury 
– kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
– kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
– upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)
– ostatni przelew na konto emerytury

Dokumenty od poręczyciela (rencista): 
– kserokopia waloryzacji renty
– kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
– kwestionariusz poręczyciela i małżonka
– upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek
– ostatni przelew na konto renty

– kserokopia legitymacji rencisty/decyzja o przyznaniu renty

Dokumenty od poręczyciela (pracujący-umowa o pracę): 
– zaświadczenie o dochodach z pracy na druku Stowarzyszenia „CREP”
– kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
–  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
– upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)

Dokumenty od poręczyciela (rolnik – minimum 15 hektarów ziemi): 
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych (oryginał)
– zaświadczenie z KRUS-u o niezaleganiu (oryginał), 
– kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
–  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
– upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)
– upoważnienie przedsiębiorcy (w załączeniu)

Jeśli poręczycielem ma być osoba prowadząca działalność gospodarczą wówczas należy dostarczyć następujące dokumenty: 
– Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
– zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał) – ważne 30 dni, 
– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (oryginał) – ważne 30 dni, 
– pit roczny za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia, 
– kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument)
– upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek(w załączeniu)
– upoważnienie przedsiębiorcy (w załączeniu)
–  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
– podsumowanie przychodów za bieżący okres, od początku bieżącego roku

Ważna informacja- PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY

ustanowienie hipoteki – należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami

Blokada rachunku bankowego – należy podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku.

UWAGA!!!! Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w

Stowarzyszeniu „CREP” w 2 egzemplarzach:

1. Aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji – Załącznik nr 1 do biznes planu zgodny z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie informującym o wynikach oceny oraz kwotą wkładu własnego (wersja papierowa).

Ważne!! Harmonogram składają wszyscy Uczestnicy Projektu, gdyż niezbędne jest dokonanie zmian w harmonogramie dotyczące miesięcy ponoszenia wydatków.   

2. aktualną sekcję D-1 biznes planu zgodną z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie oraz specyfikacją techniczną sprzętów.

3. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych

4. wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej

5. wydruk z rejestru REGON

6. deklaracje ZUS (zgłoszenie) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

7. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

8.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informujemy, iż należy ZAŁOŻYĆ firmę do 10.07.2018r., natomiast data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż 15.07.2018r.

Etap III – przygotowanie i podpisanie umowy

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa, a Uczestnik projektu zostanie zaproszony na podpisanie umowy.

Z każdym Uczestnikiem projektu zostanie ustalony termin podpisania umowy, telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ważna informacja – na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika Projektu (jeżeli UP jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej – w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

3. Poręczyciel – w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej – w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem projektu Uczestnik projektu zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki inwestycyjne.

[unia]

Skip to content