Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

„Masz pomysł – masz firmę IV” – dotacje dla 231 osób od 1 lutego 2018r.

Celem naszego projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 250 osób (powyżej 30 roku życia) pozostających bez pracy z powiatu elbląskiego, m. Elbląg  powiatu braniewskiego.

Osoba, która się zakwalifikuje będzie uczestniczyła w 5 dniowym cyklu szkoleń i odbędzie 4 godziny specjalistycznego doradztwa indywidualnego, które ma na celu pomoc w zakresie pisania biznes planu.

Bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji otrzyma aż 231 firm w maksymalnej kwocie 25 496,00zł 

dodatkowo dla każdej osoby 1 000,00zł wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy.

Razem kwota dofinansowania to ponad 37 496,00zł

Przypominamy, że warunek jaki trzeba spełnić, aby aplikować do projektu to:

– posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

– zamieszkiwać teren powiatu elbląskiego, braniewskiego, m. Elbląg

– mieć ukończone 30 lat

A dodatkowo spełniać trzeba co najmniej jeden z poniższych warunków:

– być osobą powyżej 50 roku życia,

– być osobą z niepełnosprawnością,

– być osobą długotrwale bezrobotną (powyżej 12 miesięcy),

– być kobietą,

– być osobą niskowykwalifikowaną tj. o niskich kwalifikacjach

(do ISCED 3 – od szkoły podstawowej do zawodowej, liceum bądź technikum)

Więcej informacji pod numerem tel. 55-248-10-91/92

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Skip to content