Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł. Maksymalne łączne zaangażowanie środków wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może być wyższe niż 1 500 000, 00 zł.

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • działalność przedsiębiorstwa i lokalizacja siedziby/oddziału musi być realizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Oprocentowanie pożyczki:

 • stałe 0,15% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 0,22% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 •  stałe od 1,29% do 4,29% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

Przedsiębiorca może uzyskać premię w postaci subsydiowania odsetek w przypadku gdy jego inwestycja jest o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • inwestycja przyczyni się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska;
 • inwestycja jest realizowana na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • inwestycja jest realizowana na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia;
 • inwestycja jest ukierunkowana na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym;
 • inwestycja przyczynia się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

 

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych przez Przedsiębiorcę do maksymalnej wysokości 75 000 zł.

Pożyczka może zostać przyznana na:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.
 • inne np. inwestycje w budynki w tym ich remonty, zakup wyposażenia itp.

 

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Pożyczki Rozwojowej nie można przeznaczyć np. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów (także bankowych);
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

Ograniczenia w finansowaniu

 • do 10% pożyczki na finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
Skip to content