Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA PIO

informacje o projekcie - NABÓR ZAMKNIĘTY

Kto może ubiegać się o pożyczkę?Pożyczka Inwestycyjno-obrotowa PIO przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców działających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata.
Wartość Pożyczkiod 10 000 zł do 500 000 zł
Maksymalny okres spłaty pożyczki84 miesiące od momentu jej uruchomienia
Oprocentowanie

Od 01-01-2023 r. oprocentowanie wynosi:

 • 3,81 % tj. 50% stopy bazowej w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • od 8,62 % do 11,62 % na warunkach rynkowych
 • dla firm działających krócej niż 1 rok od 11,62%

Karencja w spłacie kapitału

12 miesięcy od dnia jej uruchomienia
W ramach instrumentu będą finansowane:
 1. inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych
 2. aktywa obrotowe do 50% w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półprodukty, zaliczek na dostawy krótkoterminowe
 3. wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawo odzyskania naliczonego podatku VAT
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia:
 • z obszaru inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „żywność wysokiej jakości”;
 • przedsiębiorstw działających w branżach dotkniętych skutkami COVID-19 tj. turystyka, gastronomia
 • realizowane tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Środki z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na:
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym  w pkt. IV powyżej;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie środków transportu;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Skip to content