Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka Płynnościowa POIR 2023

pytania i odpowiedzi

***

Rekomendujemy oraz zachęcamy do zarejestrowania się w „Generatorze Wniosków” ponieważ widnieją tam dodatkowe informacje, komunikaty oraz wyjaśnienia.

***

O jakie środki może ubiegać się przedsiębiorca w ramach Pożyczki Płynnościowej 2023?

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł przy czym wielkość pożyczki może zostać zwiększona do 1 500 000,00 zł pod warunkiem udziału min. 30% wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. Należy pamiętać, iż wartość wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć 40% wartości pożyczki.

Pamiętaj również, iż wnioskowana kwota pożyczki powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania na środki służące poprawie sytuacji firmy i zapewnieniu płynności finansowej, w tym w zakresie jej odbudowy.

Stowarzyszenie „CREP” może udzielić jednemu Przedsiębiorcy tylko i wyłącznie jedną pożyczkę.

***

Kto może pozyskać środki Pożyczki Płynnościowej POIR 2023?

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać kryteria określone w §3 Regulaminu

***

Czy od udzielonej pożyczki pobierana jest prowizja?

Nie ma dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

***

Jakie jest oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej POIR?

Oprocentowanie pożyczki co do zasady wynosi 0% pod warunkiem kwalifikowania się przedsiębiorstwa do pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

W przeciwnym przypadku wsparcie może zostać udzielone na zasadach rynkowych gdzie oprocentowanie wynosi od 8,62 % do 11,62 %. Wysokość oprocentowania uzależniona jest również od sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz zabezpieczenia pożyczki.

Ponadto proszę pamiętać, iż:

 1. w przypadku posiadania trudności związanych z agresją rosyjską wobec Ukrainy wnioskujemy o pomoc publiczną lub pomoc de minimis;
 2. w przypadku posiadania trudności związanych z pandemią COVID-19 możemy wnioskować tylko o pomoc de minimis;
 3. w przypadku niespełnienia przez Państwo jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis lub pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

 

***

Gdzie mogę złożyć wniosek o pożyczkę w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR2023?

Wniosek o Pożyczkę Płynnościową POIR 2023 wypełniamy w „Generatorze Wniosków”. Zanim wyślemy wniosek należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki/dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek.

Dokumenty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Ponadto wszystkie dokumenty załączone do wniosku o pożyczkę muszą być podpisane. Jedynie w przypadku wygenerowanych elektronicznie dokumentów np. Zaświadczenie ZUS, zestawienie z sytemu księgowego czy wyciągi bankowe mogą zostać niepodpisane.

W przypadku osób posiadających podpis kwalifikowany:

 1. dokumenty należy wypełnić i zapisać w formacie PDF,
 2. podpisać z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego,
 3. dołączyć do wniosku o pożyczkę                                                               

UWAGA: Stowarzyszenie „CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą e-puap

   W przypadku osób nieposiadających podpisu kwalifikowanego:

 1. dokumenty należy wypełnić następnie wydrukować,
 2. podpisać zgodnie z reprezentacją,
 3. zeskanować każdy dokument oddzielnie;
 4. dołączyć do wniosku o pożyczkę.

Przypominamy również, iż w przypadku złożenia niewypełnionego wniosku o pożyczkę lub bez wymaganych obligatoryjnie dokumentów oraz załączników wniosek będzie automatycznie odrzucany bez rejestracji i możliwości poprawy.

***

Czy do pożyczki płynnościowej POIR 2023 wymagany jest jakiś minimalny okres prowadzenia działalności?

Nie ma wymaganego minimalnego okresu prowadzenia działalności.

Należy jednak pamiętać, iż w ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:

 1. a) pandemią COVID-19 albo
 2. b) rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Powyższy warunek podlega indywidualnej ocenie tj. czy uzasadnienie i dokumenty przedstawione przez przedsiębiorcę uprawdopodabniają wystąpienie problemów w ramach pkt. a) lub b).

Ponadto jest to pożyczka płynnościowa a nie na rozwój działalności.

***

Jak należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP w przypadku spółki z o.o., której ostatnim zamkniętym okresem obrachunkowym jest rok 2021? Za jakie lata należy podać dane w oświadczeniu?

Podajemy dane za zamknięte okresy obrachunkowe w tym przypadku to 2019,2020,2021.

***

Jakie formy zabezpieczenia spłaty pożyczki Płynnościowej POIR można wybrać w przypadku gdy wnioskodawcą jest fundacja z działalnością gospodarczą?

Zgodnie z § 13 Regulaminu zabezpieczeniem pożyczki będzie:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

oraz jedna z poniższych preferowanych form zabezpieczenia:

 • poręczenie instytucji finansowych
 • ustanowienie hipoteki wraz z cesją polisy
 • poręczenie osób trzecich

Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i jest ustalane po przeprowadzeniu analizy i ocenie ryzyka.

W sytuacji gdy Pożyczkobiorcą jest osoba prawna obligatoryjnym zabezpieczeniem jest co najmniej poręczenie cywilne wspólników lub/i członków zarządu.

***

Mam pytanie odnośnie wykluczeń z finansowania. W dokumentacji jest mowa o tym, że środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, z zastrzeżeniem pkt IV.2.3 tj. spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp. Czy w takim razie spłata rat leasingowych może podlegać finansowaniu z pożyczki czy nie?

W ramach Pożyczki Płynnościowej POIR2023 można sfinansować tylko bieżące raty leasingowe.

Z finansowania wykluczone są wszelkie spłaty kredytów i pożyczek oraz już opłacone raty leasingowe.

***

DODATKOWE INFORMACJE

Operat szacunkowy powinien być nie starszy niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

W przypadku braku operatu szacunkowego należy złożyć oświadczenie o szacunkowej wartości nieruchomości wraz z podanym numerem KW, adresem nieruchomości oraz informacją, iż operat zostanie dostarczony maksymalnie przed dniem podpisania umowy pożyczki.

W przypadku posiadania operatu szacunkowego starszego niż 6 m-cy należy go złożyć wraz z oświadczeniem, iż dokonają Państwo jego aktualizacji i dostarczą go Państwo do SCREP maksymalnie przed dniem podpisania umowy pożyczki.

Zaświadczenie ZUS/US o niezaleganiu powinno być datowane nie później niż na 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

W przypadku braku zaświadczeń należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu / zaleganiu wraz z uzasadnieniem oraz informacją, iż dokument zostanie dostarczony maksymalnie przed dniem podpisania umowy pożyczki.

Skip to content