Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z pożyczki mogą skorzystać:

 

– mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego tzn. posiadający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:

 • znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID – 19, lub
 • są zagrożone skutkami wystąpienia COVID – 19, lub
 • ich przychody z tytułu prowadzenia działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku pandemii COVID – 19.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,

sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Uwaga
Wydatki finansowane są w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosi do  400 000,00 zł

Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, w zależności od przeprowadzonej oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty, przy czym łączna wartość wszystkich udzielonych pożyczek płynnościowych nie może być wyższa niż 400 000,00 zł.

– łączna wartość wszystkich udzielonych pożyczek nie może być wyższa niż 400 000,00 zł.

– w szczególnych przypadkach maksymalna wysokość pożyczki nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 • kwota pożyczki może zostać zwiększona do wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy pod warunkiem złożenia uzasadnienia i oświadczenia przez Pożyczkobiorcę, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

Za udzielenie pożyczki Stowarzyszenie CREP nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

1. W ramach pomocy de minimis

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w ramach pomocy de minimis:

 • stałe 0,04% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla przedsiębiorców, którzy zagwarantują utrzymanie przez okres 12 miesięcy od otrzymania pożyczki zatrudnienie na poziomie wynoszącym min. 90% zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,
 • stałe 0,07% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody,
 • stałe 0,15% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla pozostałych projektów.

 

2. W ramach programów związanych z wystąpieniem pandemii COVID19

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, przy zastosowaniu obniżonych stóp oprocentowania co najmniej równych stopie bazowej (ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6.) obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r., tj. 1,84%, powiększonej o co najmniej:

 • w pierwszym roku trwania pożyczki o 25 punktów bazowych,
 • w drugim i trzecim roku trwania pożyczki o 50 punktów bazowych,
 • w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki o 100 punktów bazowych.

 

3. Na warunkach rynkowych

 • stałe od 1,29 % do 4,29 % w stosunku rocznym.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od dnia jej uruchomienia.

Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki wynosi 12 miesięcy

Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 1 lutego 2020r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.

Zabezpieczenia to:

 • Obligatoryjnie weksel in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla w każdy przypadku.
 • Zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją/ polityką Pośrednika Finansowego.
 • W zależności od wyniku oceny wniosku i przedsiębiorcy, Stowarzyszenie CREP może przyjąć dodatkowe zabezpieczenie.
Skip to content