Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

Pożyczka Płynnościowa POIR WiM

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

– jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,

przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać kryterium:

* w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/20143 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

Nie ma dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych przedsiębiorstwa, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki)

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie “CREP” może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

Skip to content