Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI NA START

MIKROPOŻYCZKA

WYKLUCZENIE Z DOFINANSOWANIA

POMOC DE MINIMIS
Lp. PKD
2007
OPIS PKD
2004
    SEKTORY WYKLUCZONE  
    RYBOŁÓWSTWO  
1 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich 05.01.B
– połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
– połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
– wielorybnictwo,
– połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
– działalnośd statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z
– pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w
– działalnośd usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach
Z wyłączeniem:
– połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w
– przetwórstwa wielorybów na statkach – przetwórniach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,

– przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach

zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np.

wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 50.10.Z,

– działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
2 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych 05.01.A
– połowy ryb w wodach śródlądowych,
– połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
– połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
– pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
– działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.
Z wyłączeniem:
– przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
– działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
3 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich 05.02.Z
– chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych,
– produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,
– chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,
– chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych,
– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą,
– działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,
– chów i hodowlę robaków morskich.
Z wyłączeniem:
– chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,
– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
4 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 01.25.Z
– chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,  
– chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,  
– działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),  
– chów i hodowlę żab, 05.02.Z
– działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.  
Z wyłączeniem:  
    – działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,  
– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
5 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 15.20.Z

– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie

mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,

– produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,
– produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
– produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,
– działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,
– obróbkę wodorostów.
Z wyłączeniem:
– przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.11.Z,
– przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,
– produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,
– produkcji gotowych, mrożonych dao rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
– produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
6 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych: 15.85.Z
– produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,
– produkcję kuskusu,
– produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.
Z wyłączeniem:
– produkcji gotowych dao zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
– produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
GÓRNICTWO WĘGLA
7 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego  
– wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, 10.10.A

– czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub

przygotowania do transportu lub składowania,

 
– odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd. 10.10.C
Z wyłączeniem:  
– wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 05.10.Z,  
– wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,  
– próbnych wierceo w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 09.90.Z,  
– produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 19.20.Z,  
– przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.  
    DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE  
    ROLNICTWO  
16 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego 01.21.Z
– chów i hodowlę bydła mlecznego.
Z wyłączeniem:
– produkcja surowego mleka krowiego lub z bawołów.
17 01.42.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych 01.21.Z
– chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów.
Z wyłączeniem:
– produkcja nasienia ogierów.
18 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych: 01.25.Z
– chów i hodowla wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.
19 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz: 01.22.Z
– chów i hodowla owiec i kóz.
    Z wyłączeniem:  
– produkcja surowego mleka owczego i koziego,
– produkcja surowej wełny,
– produkcja nasienia kozłów i tryków.
20 01.46.Z Chów i hodowla świo: 01.23.Z
– chów i hodowla świo.
Z wyłączeniem:
– produkcja nasienia knurów.
21 01.47.Z Chów i hodowla drobiu: 01.24.Z
– chów i hodowla ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek.
Z wyłączeniem:
– produkcja jaj,
– działalnośd wylęgarni drobiu.
22 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 01.25.Z
– chów i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:  
 • strusi i emu,

 
 • pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu,

 
 • królików i pozostałych zwierząt futerkowych,

 
– chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb:  
 • kotów i psów,

 
 • ptaków, takich jak papużki itp.,

 
 • chomików itp.,

 
– chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,  
– produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej. 01.22.Z
Z wyłączeniem:  
– chów i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:  
 • owadów;

 
– produkcja nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,  
– produkcja skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,  
– chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. Zwierząt lądowych,  
– chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników,  
– chów i hodowlę pszczół; produkcja miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich,  
23 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 15.11.Z
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach, 15.12.Z
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach.  
Z wyłączeniem:  
– wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego  
– czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świo , jagniąt, owiec, królików itp.,  
– ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,  
– produkcja skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,  
– przetwarzanie odpadów zwierzęcych,  
– produkcja wełny surowej poubojowej.  
24 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 15.12.Z
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego.
Z wyłączeniem:
– wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu,
– czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
– produkcji pierza i puchu.
25 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich 05.01.B
– połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
– połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
– połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
    – działalnośd statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem.  
Z wyłączeniem:
– wielorybnictwa,
– pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,

– działalnośd usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach

morskich.

26 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych 05.01.A
– połowy ryb w wodach śródlądowych,
– połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych.
Z wyłączeniem:
– połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
– pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
– działalnośd usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.
27 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich 05.02.Z
– chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych,
– chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych,
– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą,
– działalnośd wylęgarni ryb w wodach morskich.
Z wyłączeniem:
– produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,
– chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,
– chów i hodowlę robaków morskich.
28 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 15.20.Z
– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
– produkcja mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
– produkcja mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,
– działalnośd statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb.
Z wyłączeniem:
– obróbka wodorostów,
– produkcja wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.
29 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 15.43.Z
– produkcja margaryny,
– produkcja past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
– produkcja jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
30 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 15.51.Z
– produkcja świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko
– pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz:
– mleka homogenizowanego,
– produkcja napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
– produkcja śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,
– produkcja mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
– produkcja mleka lub śmietany w postaci stałej,
– produkcja masła,
– produkcja jogurtu i kefiru,
– produkcja serów i twarogów,
– produkcja serwatki,
– produkcja kazeiny i laktozy.
31 01.47.Z Chów i hodowla drobiu 01.24.Z
– produkcję jaj.
    Z wyłączeniem:  
– działalności wylęgarni drobiu,
– chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek.
32 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt w zakresie produkcji miodu 01.25.Z
33 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.12.B
– uprawa kwiatów,
– produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,
– produkcja nasion kwiatów.
Z wyłączeniem:
– uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa),
– esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty
– pastewnej i podobnych roślin pastewnych,
– uprawa gryki,
– produkcja nasion buraka pastewnego,
– produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych.
34 01.30.Z Rozmnażanie roślin 01.12.B
– uprawa roślin do rozmnażania,
– uprawa roślin ozdobnych, włączając daro do przesadzania,
– uprawa roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy,
– uprawa grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią,
– uprawa szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.
35 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 02.01.A
– uprawa choinek świątecznych na gruntach rolnych.
Z wyłączeniem:
– uprawa drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu),
– uprawa drzew w celu uzyskania soków,
– uprawa roślin wieloletnich używanych do wyplatania.
36 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna w zakresie pozyskiwania mchów i porostów 01.12.B
01.13.Z
02.01.A
37 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 01.11.B
– uprawa warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: 01.11.C
 • karczochy,

01.12.A
 • szparagi,

 
 • kapusta,

 
 • kalafiory i brokuły,

 
 • sałata i cykoria,

 
 • szpinak,

 
 • pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,

 
– uprawa warzyw owocowych, takich jak:  
 • ogórki,

 
 • bakłażany,

 
 • pomidory,

 
 • papryka,

 
 • arbuzy,

 
 • kantalupy,

 
 • melony,

 
 • pozostałe warzywa uprawiane na owoce,

 
– uprawa warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak:  
 • marchew,

 
 • rzepa,

 
 • czosnek,

 
 • cebula, włączając szalotkę,

 
 • por i pozostałe warzywa cebulowe,

 
 • pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste,

 
– uprawa grzybów, w tym trufli,  
– uprawa buraków cukrowych,  
– uprawa kukurydzy cukrowej,  
– uprawa pozostałych warzyw,  
    – produkcja nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,  
– uprawa roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak:
 • słodkie ziemniaki (pataty, bataty),

 • maniok,

 • pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

38 01.21.Z Uprawa winogron 01.13.Z
– uprawa winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.
39 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych 01.13.Z
– uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych:
 • awokado,

 • bananów i plantanów,

 • daktyli,

 • fig,

 • mango,

 • papai,

 • ananasów,

 • pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

40 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych 01.13.Z
– uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych:
 • grejpfrutów i pomelo,

 • cytryn i limonek,

 • pomaraoczy,

 • mandarynek, w tym klementynek,

 • pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

41 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 01.13.Z
– uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych:
 • jabłoni,

 • moreli,

 • czereśni i wiśni,

 • brzoskwio i nektarynek,

 • gruszy,

 • pigwy,

 • śliwy i tarniny,

 • pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

42 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 01.13.Z
– uprawa drzew i krzewów owocowych jagodowych:
 • czarnej borówki,

 • porzeczek,

 • agrestu,

 • owoców kiwi,

 • malin,

 • truskawek,

 • pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych,

– produkcja nasion owoców,
– uprawa orzechów jadalnych:
 • migdałów,

 • orzechów nerkowca,

 • kasztanów jadalnych,

 • orzechów laskowych,

 • orzeszków pistacjowych,

 • orzechów włoskich,

 • pozostałych orzechów,

– uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych:
 • chleba świętojaoskiego.

43 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 01.13.Z
– kawa,
– herbata,
Z wyłączeniem:
– maté (herbaty paragwajskiej),
– kakao,
– pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.
44 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 01.12.A
– uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych: 01.13.Z
 • pieprzu (z rodzaju Piper),

 
 • chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum),

 
 • gałki muszkatołowej i kardamonu,

 
 • anyżu, badianu i kopru włoskiego,

 
 • cynamonu,

 
 • goździków,

 
 • imbiru,

 
 • wanilii,

 
 • chmielu,

01.11.C
 • pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych.

 
Z wyłączeniem:  
– uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów  
– farmaceutycznych,  
– uprawa roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.  
45 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 01.11.A
– uprawa zbóż, takich jak: 01.11.C
 • pszenica,

 
 • kukurydza,

 
 • proso,

 
 • sorgo,

 
 • jęczmieo,

 
 • Ŝyto,

 
 • owies,

 
 • pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
Z wyłączeniem:  
– uprawa roślin strączkowych, takich jak:  
 • fasola,

 
 • bób,

 
 • ciecierzyca,

 
 • wspięga chioska,

 
 • soczewica,

 
 • łubin,

 
 • groch,

 
 • nikla indyjska,

 
 • pozostałe rośliny strączkowe,

 
– uprawa roślin oleistych na nasiona, takich jak:  
 • soja,

 
 • orzeszki ziemne,

 
 • bawełna,

 
 • rącznik,

 
 • siemię lniane,

 
 • gorczyca,

 
 • rzepak,

 
 • szafran,

 
 • sezam,

 
 • słonecznik,

 
 • pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

 
46 01.12.Z Uprawa ryżu 01.11.A
47 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 15.61.Z
– przemiał zbóż: produkcja mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa,
– kukurydzy i innych zbóż,
– przemiał ryżu: produkcja ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego;
– produkcja mąki ryżowej,
– przemiał surowców warzywnych: produkcja mąki i mączki z suszonych
nasion roślin
    – strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,  
– wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.
48 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 15.62.Z
– wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,
– mielenie kukurydzy metodą mokrą,
– wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,
– wytwarzanie glutenu.
Z wyłączeniem:
– wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,
– wytwarzanie oleju kukurydzianego.
49 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 01.12.A
– uprawa roślin oleistych na nasiona, takich jak:
 • soja,

 • orzeszki ziemne,

 • bawełna,

 • rącznik,

 • siemię lniane,

 • gorczyca,

 • rzepak,

 • szafran,

 • sezam,

 • słonecznik,

 • pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Z wyłączeniem:
– uprawa zbóż, takich jak:
 • pszenica,

 • kukurydza,

 • proso,

 • sorgo,

 • jęczmieo,

 • żyto,

 • owies,

 • pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– uprawa roślin strączkowych, takich jak:
 • fasola,

 • bób,

 • ciecierzyca,

 • wspięga chioska,

 • soczewica,

 • łubin,

 • groch,

 • nikla indyjska,

 • pozostałe rośliny strączkowe.

50 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11.C
– uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa),
– esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty
– pastewnej i podobnych roślin pastewnych,
– uprawa gryki,
– produkcja nasion buraka pastewnego,
– produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych.
Z wyłączeniem:
– uprawa kwiatów,
– produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,
– produkcja nasion kwiatów.
51 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 15.13.B
– wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.
Z wyłączeniem:
    – czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z  
– bydła, świo , jagniąt, owiec, królików itp.,
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
– ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
– produkcja skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
– przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
– produkcja wełny surowej poubojowej .
52 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 15.13.B
– wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu.
Z wyłączeniem:
– czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
– produkcja pierza i puchu.
53 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 15.13.B
– wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.
Z wyłączeniem:
– czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z
– bydła, świo , jagniąt, owiec, królików itp.,
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
– produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
– ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
– produkcja skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
– przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
– produkcja wełny surowej poubojowej.
54 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 15.41.Z
– produkcja olejów z ryb i ssaków morskich, 15.42.Z
Z wyłączeniem:  
– produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,  
– produkcja nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,  
– produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,  
– przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,  
– produkcja niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,  
– produkcja puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.  
55 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 15.41.Z
– produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp., 15.42.Z
– produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp. 01.13.Z
Z wyłączeniem:  
– produkcja olejów z ryb i ssaków morskich,  
– produkcja nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,  
– przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,  
– produkcja niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,  
– produkcja puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.  
56 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 15.41.Z
– produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp., 15.42.Z
– produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp. 01.13.Z
Z wyłączeniem:  
– produkcja olejów z ryb i ssaków morskich,  
    – produkcja nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,  
– przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,
– produkcja niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
– produkcja puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.
57 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 15.43.Z
– produkcja margaryny,
– produkcja past będących mieszanin ą różnych tłuszczów jadalnych,
– produkcja jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
58 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 15.13.A
– produkcja mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, 15.13.B
– produkcja wyrobów z mięsa.  
59 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 15.20.Z
– produkcja wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.
Z wyłączeniem:
– obróbka wodorostów,
– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
– produkcja mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
– produkcja mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,
– działalnośd statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb.
60 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych w zakresie produkcji glukozy syropu glukozowego 10.62.Z
61 10.81.Z Produkcja cukru 15.83.Z
– produkcja i rafinacja cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny
– cukrowej, klonu i palmy,
– produkcja syropów cukrowych,
– produkcja melasy,
– produkcja syropu i cukru klonowego.
62 18.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 15.62.Z
niesklasyfikowana w zakresie produkcji miodu sztucznego i karmelu
63 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 01.13.Z
– kakao.
Z wyłączeniem uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji napojów:
– kawy,
– herbaty,
– maté (herbaty paragwajskiej),
– pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.
64 01.63.Z Działalnośd usługowa następująca po zbiorach 01.13.Z
– przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie.
Z wyłączeniem:
– przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
– odziarnianie bawełny,
– przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
– woskowanie owoców.
65 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 15.32.Z
– produkcja soków z owoców i warzyw,
– produkcja koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
66 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 15.33.A
– produkcja żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dao mrożonych lub w puszkach, 15.33.B
– konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie  
– olejem lub octem, puszkowanie itp.,  
– wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,  
– produkcja dżemów, marmolady i galaretek,  
– prażenie orzechów,  
– produkcja artykułów spożywczych z orzechów,  
    – produkcja łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki sałatek; obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)  
67 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 15.31.Z
Z wyłączeniem:
– przemysłowego obierania ziemniaków.
68 11.02.Z Produkcja win gronowych 01.13.Z
– produkcja win gronowych, 15.93.Z
– produkcja gronowych win musujących,  
– produkcja win gronowych z zagęszczonego moszczu winogronowego,  
– produkcja win gronowych o niskiej zawarto ś ci alkoholu lub win bezalkoholowych.  
Z wyłączeniem:  
– mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie win gronowych.  
69 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 15.94.Z
– produkcja napojów alkoholowych otrzymywanych w wyniku fermentacji, ale bez ich destylowania: sake, cydr (jabłecznik), perry (wino gruszkowe) i inne wina owocowe,

– produkcja miodu pitnego i napojów mieszanych zawierających wina owocowe, włączając wyroby

winopochodne i winopodobne.

70 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 15.95.Z
– produkcja wermutu i podobnych niedestylowanych napojów fermentowanych.
71 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 15.92.Z
– produkcja alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do
spożycia.
Z wyłączeniem:
– produkcja napojów alkoholowych, takich jak: wódka, whisky, brandy, gin, likiery itp.,
– produkcja destylowanych napojów alkoholowych, takich jak: „mieszane drinki” itp.,
– mieszanie alkoholi destylowanych.
72 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych w zakresie produkcji alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nie przeznaczonego do spożycia 15.92.Z
73 10.84.Z Produkcja przypraw w zakresie produkcji octu 15.87.Z
74 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 15.71.Z
– produkcja gotowej paszy dla zwierz ą t gospodarskich i ryb, włączając produkcję
– koncentratów paszowych i dodatków paszowych, przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,
– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.
75 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 15.72.Z
– produkcja gotowej karmy dla zwierz ą t domowych (psów, kotów, ptaków, rybek itp.),
– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych.
76 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 02.01.A
– korek,
Z wyłączeniem:
– grzyby, w tym trufle,
– owoce jagodowe,
– orzechy leśne,
– balaty i pozostałe żywice gumopodobne,
– żywica i szelak nieczyszczony,
– karpina,
– kora,
– igliwie,
– choinki,
– balsamy,
– włókna roślinne,
– trawa morska,
– żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie,
– mchy i porosty,
– inne rośliny leśne i ich części.
77 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 01.11.C
– uprawa lnu i konopi.
    Z wyłączeniem:  
– uprawa bawełny,
– uprawa juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe,
– uprawa sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne,
– uprawa konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne,
– uprawa pozostałych roślin włóknistych,
– roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.
78 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 01.11.C
– uprawa lnu i konopi.
Z wyłączeniem:
– uprawa bawełny,
– uprawa juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe,
– uprawa sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne,
– uprawa konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne,
– uprawa pozostałych roślin włóknistych,
– roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.
    SEKTORY Z OGRANICZENIAMI  
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW – ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU
92 49.41.Z Transport drogowy towarów 60.24.A
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu: 60.24.C
– dłużyc,  
– inwentarza żywego,  
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,  
– towarów ciężkich,  
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,  
– samochodów,  
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,  
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,  
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.  
Z wyłączeniem:  
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,  
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,  
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.  
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,  
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,  
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z.  
93 49.42.Z Działalnośd usługowa związana z przeprowadzkami 60.24.A
– transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
TRANSPORT DROGOWY – PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO
89 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 60.21.A
– miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach,
– przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,
– działalnośd kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Z wyłączeniem:
– transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.
90 49.32.Z Działalnośd taksówek osobowych 60.22.Z
– działalnośd polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
– działalnośd polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.
91 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 60.23.Z
– transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak: 60.21.Z
– rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,  
    – wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,  
– przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,
– autobusowe przewozy szkolne i pracownicze.
Z wyłączeniem:
– transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B
– transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
– działalnośd kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
92 49.41.Z Transport drogowy towarów 60.24.A
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu: 60.24.B
– dłużyc, 60.24.C
– inwentarza żywego,  
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,  
– towarów ciężkich,  
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,  
– samochodów,  
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,  
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,  
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.  
Z wyłączeniem:  
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,  
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,  
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.  
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,  
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,  
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z.  
93 49.42.Z Działalnośd usługowa związana z przeprowadzkami 60.24.A
– transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Skip to content