Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk.
  • W przypadku uczestnictwa w projekcie „Menadżer jutra” administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa a Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej oraz Operatorowi: Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.
  • W przypadku uczestnictwa w projekcie „Fundusz Usług Rozwojowych (FUR) II” administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn a Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Operatorowi: Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.
 1. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@screp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji, promocji, rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie informacji, promocji, rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu informacji i promocji będą przechowywane do czasu zakończenia projektu, nie krócej niż rok od czasu zakończenia projektu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od dnia zakończenia realizacji projektu jednak nie dłużej niż do czasu akceptacji przez Komisję Europejską sprawozdania końcowego z realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji projektu i/lub udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.
Skip to content