Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy III – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 3/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-00

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 9/WD/38/K/P/10.3 84,00
2. 10/WD/29/M/P/10.3 78,00
3. 5/WD/19/K/P/10.3 76,00
4. 1/WD/8/M/P/10.3 74,50
5. 12/WD/36/K/P/10.3 74,50
6. 8/WD/31/K/P/10.3 71,50
7. 3/WD/25/M/P/10.3 70,00
8. 11/WD/28/M/P/10.3 68,00
9. 6/WD/15/K/P/10.3 66,50
10. 4/WD/27/K/P/10.3 62,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 2/WD/1/K/P/10.3 55,50
2. 7/WD/7/K/P/10.3 54,50

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 07.09.2020r. O GODZ. 12:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Osoby, które nie otrzymały dofinansowania mają możliwość złożenia odwołania lub złożenia wniosku na następny KOW (§13 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

 

 

Skip to content