Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Szkolenia dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Rozpoczynamy 26 marca 2018r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

Szkolenia potrwają 5 dni tj.

26 marca2018r. – trener Barbara Gałązka,

27 marca2018r. – trener Mikołaj Waszczenko,

28 marca 2018r. – trener Łukasz Łechtański ,

29 marca 2018r. – trener Łukasz Łechtański,

30 marca 2018r. – trener Michał Szulc

w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyjątkiem ostatniego dnia (od 9.00 do 14.00)

Informujemy, że na szkolenia kwalifikują się osoby, które przeszły przez ETAP II czyli spotkania z doradcą biznesowym.

 Wykaz identyfikatorów osób które zakwalifikowały się do etapu szkoleń:

9/M/P/10.3,  14/K/P/10.3,  11/M/P/10.3,  1/K/E/10.3,

23/K/P/10.3,  3/K/E/10.3,   12/M/P/10.3,  13/M/P/10.3,

14/M/P/10.3,  15/M/P/10.3,  16/M/P/10.3,  17/M/P/10.3,

20/M/P/10.3,  18/K/P/10.3,  19/K/P/10.3,  19/M/P/10.3,

21/K/P/10.3,  4/K/E/10.3, 24/K/P/10.3.

Każdy z uczestników projektu otrzyma pen drive na którym będą znajdowały się niezbędne materiały szkoleniowe.

*W godzinach 9.00-16.00 wliczone są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna 30 minutowa przerwa obiadowa

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01. 02.2018r.

§ 8 Usługa Szkoleniowa

 1. Wsparcie szkoleniowo- doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych, zawieranej pomiędzy Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” a uczestnikiem projektu.
 2. Grupy szkoleniowe organizowane będą po zakwalifikowaniu się śr. 18 os. do udziału w projekcie.
 3. Nieodpłatne szkolenie, w wymiarze 38 godzin, prowadzone będzie w zakresie:
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (biznes plan, analiza rynku, analiza marketingowa, planowanie przychodów i kosztów firmy i inne w zależności od zapotrzebowania uczestników projektu, określone na etapie rekrutacji) 30h,
 • Przygotowanie do sporządzenia biznes planu (wniosek o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe) 8h,
 1. Uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu grupowym w łącznym wymiarze 38 h.
 2. Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w Projekcie będzie ukończenie usługi szkoleniowej z frekwencją w każdym panelu szkoleniowym na poziomie 80% godzin (tj. 24/30h oraz 6,4/8h). Nieobecność w panelach szkoleniowych przekraczająca 20% godzin będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.
 3. Uczestnicy zobowiązani będą do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych.
 4. Uczestnicy projektu, nie muszą uczestniczyć w wsparciu szkoleniowym realizowanym przez Beneficjenta (Projektodawcę) jedynie w przypadku gdy:
 5. ukończyli wsparcie szkoleniowe realizowane w projekcie w ramach Działania 3 i 10.5 RPO WiM,
 6. w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Jednocześnie osoby te muszą przedstawić Beneficjentowi stosowne dokumenty potwierdzające
co najmniej jeden z powyższych punktów oraz złożyć stosowne oświadczenie.

 1. Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń i doradztwa możliwy jest po spełnieniu następujących warunków:
 2. W przypadku, gdy szkolenia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania uczestnika projektu, może on ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania;
 3. Koszt przejazdu uczestników projektu, o którym mowa w pkt. a), dotyczy najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie w miesiącu w którym odbywa się szkolenie;
 4. W sytuacji, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze środków transportu publicznego, rozliczenie kosztów przejazdu może nastąpić poprzez rozliczenie kosztów transportu własnym lub użyczonym samochodem. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym lub użyczonym następuje do wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na danej trasie;
 5. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy,
 6. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów przejazdu stanowiącego załącznik nr 21 do regulaminu wraz z odpowiednimi oświadczeniami,
 7. Wnioski wraz z oświadczeniami dotyczącymi zwrotu kosztów przejazdu przekazywane są osobiście do biura projektu Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk,
 8. Zwrot kosztów przejazdu uczestnika projektu dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika projektu we wniosku o zwrot kosztów przejazdu,
 9. Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na przejazd, potwierdzone:
 • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża na szkolenia przy pomocy komunikacji publicznej dowodem jest jednorazowy bilet zawierający cenę, datę i godzinę przejazdu na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem w którym odbywa się szkolenie,
 • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża własnym pojazdem dowodem jest: potwierdzenie ceny biletu na danej trasie wystawione przez przewoźnika, oświadczenie uczestnika projektu, które potwierdza konieczność korzystania z takiej formy transportu (załącznik nr 22 do Regulaminu) oraz przedstawienie do wglądu prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku, gdy uczestnik projektu jest współwłaścicielem pojazdu należy dołączyć oświadczenie użyczenia pojazdu podpisane przez drugiego współwłaściciela pojazdu (załącznik nr 24 do Regulaminu),
 • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża samodzielnie użyczonym pojazdem dowodem jest: potwierdzenie ceny biletu na danej trasie wystawione przez przewoźnika, oświadczenie uczestnika projektu, które potwierdza konieczność dojeżdżania użyczonym pojazdem (załącznik nr 23 do Regulaminu) oraz przedstawienie do wglądu prawa jazdy uczestnika,  dowodu rejestracyjnego użyczonego pojazdu, oświadczenie użyczenia samochodu. W przypadku, gdy pojazd jest współwłasnością osób trzecich należy dołączyć oświadczenia obu współwłaścicieli o użyczeniu pojazdu (załącznik nr 24 do Regulaminu),
 1. Przy dokonywaniu refundacji Beneficjent sprawdza wniosek z listą obecności potwierdzającą uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania szkolenia,
 2. Wysokość zwrotu kosztów dojazdu następuje do wysokości potwierdzonej załączonymi do wniosku biletami, bądź w przypadku dojazdu własnym lub użyczonym samochodem do wysokości biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie,
 3. W przypadku braku któregokolwiek z załączników do wniosku o zwrot kosztów przejazdu, uczestnik będzie poinformowany telefonicznie/mailowo o możliwości uzupełnienia brakujących załączników w terminie 3 dni roboczych od wykonania rozmowy telefonicznej. W przypadku nie uzupełnienia brakujących załączników we wskazanym terminie wniosek o zwrot kosztów przejazdu zostanie rozpatrzony negatywnie,
 4. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dostarczonego wniosku Beneficjent zatwierdza wypłatę środków,
 5. Beneficjent dokonuje refundacji kosztów przejazdu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o zwrot kosztów,
 6. Uczestnik Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu dopiero po ukończonej usłudze szkoleniowej oraz złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia usługi szkoleniowej lub doradczej.
 7. Uczestnicy nie mogą zarejestrować działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie. Zaleca się, aby uczestnicy bezzwłocznie rejestrowali działalność gospodarczą po uzyskaniu informacji o wynikach oceny biznes planu (ukazanie się listy rankingowej).

Uczestnicy, którzy ukończyli usługę szkoleniową zgodnie z § 8 ust 5 zobowiązani są do uczestniczenia w indywidualnym doradztwie specjalistycznym w wymiarze 4h na osobę do wykorzystania w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia. Doradztwo dotyczyć będzie poprawności wypełniania biznes planu i załączników zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników Projektu”

[unia]

Skip to content