Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
SCREP - Loga UE

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków na  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ

  1. Rekrutacja prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.
  2. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”.
  3. Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie przez Przedsiębiorcę wiadomości e-mail wysłanej przez PARP na adres wskazany w formularzu. Dane z formularza są przekazywane przez PARP do Operatora tj. Stowarzyszenia “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.
  4. Kolejny etap to wypełnienie i złożenie przez Przedsiębiorcę Formularza Zgłoszeniowego – Wniosku o udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów usług rozwojowychktóry dostępny jest na stronie internetowej Operatora.
  5. Przedsiębiorca wraz z formularzem zgłoszeniowym zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. powiązań kapitałowych/osobowych tj. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu oraz Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.
  6. Dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorca składa: elektronicznie na adres: akademia@screp.pl, papierowo na adres Operatora: ul. J. Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, osobiście w siedzibie Operatora: ul. J. Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk.
  7. Operator po otrzymaniu dokumentów zgłoszeniowych sprawdza ich poprawność pod względem formalnym oraz dokonuje weryfikacji spełnienia warunków kwalifikowalności do projektu, o których mowa w §3 regulaminu.
Skip to content