Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Subregion ełcki

[su_row][su_column size=”1/4″]

Fundusz Usług Rozwojowych Fur

[/su_column] [su_column size=”3/4″]

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczęło 01 października 2016r. realizację projektu Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0004/16.

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu olsztyńskiego celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących
na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

[/su_column][/su_row]

Projekt skierowany jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/delegaturę/oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w subregionie ełckim, nie będących w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
  • osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym w szczególności: osób w wieku 50+ i osób z niskimi kwalifikacjami.

Subregion ełcki obejmuje obszar powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski.

Efekty projektu

Dystrybucja środków unijnych przez Stowarzyszenie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. Wpłynie to na zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Działania

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako Operator będzie realizowało projekt od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r., w ramach którego będzie organizowało wsparcie MŚP według następującego schematu:

  1. Rekrutacja MŚP.
  2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie BUR – Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).
  3. Udzielenie wsparcia MŚP (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia).
  4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi).
  5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Wartość projektu: 11 066 311,21PLN

Kwota dofinansowania: 9 273 013,21PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt z Operatorem:

Stowarzyszenie ”CREP”
ul. Mickiewicza 17, 1 piętro, lok. 2
19-300 Ełk

tel.: 662 878 041
e-mail: biuro@screp.pl

Skip to content