Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – Warmia i Mazury

BUR – Jak uzyskać refundację?

CHCESZ PODNIEŚĆ KOMPETENCJE SWOJE LUB SWOICH PRACOWNIKÓW !!!
ZDECYDUJ SIĘ JUŻ DZIŚ A UZYSKASZ DO 80% REFUNDACJI

Dlaczego warto!

 • Poziom refundacji do 80% wartości każdej usługi szkoleniowej i 50% wartości każdego doradztwa
 • Możliwość podniesienia kompetencji właścicieli firm i ich pracowników
 • Przedsiębiorca sam decyduje z jakiej usługi skorzysta oraz w jakim czasie i miejscu będzie realizowana
 • Wysoki standard usług – przedsiębiorca wybiera certyfikowaną usługę z Bazy Usług Rozwojowych

Dla kogo?

Z refundacji mogą skorzystać wszystkie podmioty i osoby spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę/ filię/ delegaturę/ oddział na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, nie będący w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnieni do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej, którzy prowadzą działalność co najmniej od 6 miesięcy
 • osoby pracujące łącznie z pracującymi na własny rachunek zatrudnione na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w tym w szczególności: osoby w wieku 50+ i/lub osoby z niskimi kwalifikacjami.

Na co?

Refundacja dotyczy usług rozwojowych dostępnych w systemie BUR – Bazie Usług Rozwojowych tj.:

 • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte)
 • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)
 • usługa e-learningowa
 • inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin)

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oferuje osobom z niepełnosprawnościami zindywidualizowane wsparcie odpowiadające na potrzeby zgłaszane do Operatora: telefonicznie, mailowo lub w formularzu zgłoszeniowym. W celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami dostępnych rozwiązań, odpowiadających na różnorodne potrzeby prosimy o wcześniejsze wskazanie formy pomocy co pozwoli na lepsze i sprawniejsze dostosowanie się Operatora do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Przedsiębiorca wybiera usługę rozwojową wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych tylko z opcją 

„dofinansowanie TAK”.

KROK PO KROKU – jak uzyskać refundację?

 1. Każdy Przedsiębiorca przez złożeniem dokumentów, powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz zapoznać się z ofertą usług zawartą w Bazie Usług Rozwojowych. Po wybraniu usługi Przedsiębiorca wypełnia dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na stronie screp.pl w zakładce usługi rozwojowe/BUR – Warmia i Mazury / Dokumenty do pobrania) i przesyła go w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@screp.pl. Jeżeli występują wątpliwości jak go wypełnić prosimy o tel. 727 022 582. Oryginały dokumentów zgłoszeniowych należy przesłać pocztą/kurierem do Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, ul. Józefa Piłsudskiego 11A, Pasłęk 14-400.

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć przed rozpoczęciem udziału w usłudze rozwojowej. Nie ma możliwości refundacji usługi rozwojowej, która rozpoczęła się przed zakwalifikowaniem przedsiębiorstwa do projektu.

 1. Po pozytywnym zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do projektu, kolejnym krokiem jest przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych. Diagnozę przygotowuje nieodpłatnie wraz z przedsiębiorcą Doradca Mobilny/Stacjonarny. Doradca asystuje przedsiębiorcy przez całą ścieżkę udziału w projekcie – od diagnozy potrzeb, asystę przy wyborze usługi rozwojowej po rozliczenie końcowe.
 2. Przedsiębiorca wybiera usługi z jakich chce skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych. Usługę wybiera spośród usług z opcją „dofinansowanie TAK” ze strony: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Po wyborze usługi rozwojowej, wypełnieniu dodatkowych dokumentów dotyczących udzielenia pomocy de minimis/publicznej, ustaleniu poziomu refundacji, zostaje podpisana umowa pomiędzy zakwalifikowanym do projektu przedsiębiorstwem, a Operatorem.
 4. Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy korzystają z wybranej usługi rozwojowej (co będzie monitorowane przez Operatora). Po zakończeniu usługi rozwojowej Przedsiębiorca ocenia usługę poprzez Bazę Usług Rozwojowych oraz dokonuje zapłaty za usługę.
 5. Po zakończeniu usługi rozwojowej, by uzyskać refundację Przedsiębiorca dostarcza do Operatora wniosek o refundację wraz z załącznikami m.in.:
  • oryginał faktury za zrealizowaną usługę rozwojową (oryginał z adnotacją o refundacji odsyłany jest do MŚP). Dokument musi zawierać: dane MŚP, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, identyfikatory nadane w systemie informatycznym czyli ID wsparcia oraz imię i nazwisko osób korzystających z usługi rozwojowej;
  • potwierdzenie zapłaty za usługę rozwojową (wyciąg bankowy);
  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu poświadczającego skorzystanie z usługi rozwojowej (kopia zaświadczenia, certyfikatu). Dokument ten musi zawierać następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (ID wsparcia), dane MŚP i imię i nazwisko osób korzystających z usługi rozwojowej, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania MŚP przygotował się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt.8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie;
  • umowę o świadczenie usług/-i rozwojowej/-ych (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), którą zawarł Przedsiębiorca z Podmiotem świadczącym usługi rozwojowe zawierającą co najmniej: dane przedsiębiorstwa, nazwę i numer usługi rozwojowej, identyfikatory nadane Przedsiębiorcy przez Operatora w systemie informatycznym (ID wsparcia), , datę i miejsce świadczenia usługi rozwojowej, liczbę osób korzystających z usługi rozwojowej, wartość usługi, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług;
  • ankietę oceniającą rozliczaną usługę rozwojową (wydruk z BUR) wypełnioną przez uczestnika/-ków usługi – pracowników przedsiębiorstwa;
  • ankietę oceniającą rozliczaną usługę rozwojową (wydruk z BUR) wypełnioną przez Przedsiębiorcę.
 6. Operator weryfikuje dokumenty, sprawdza dokonanie oceny i w ciągu 10 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych dokonuje refundacji kosztów usługi rozwojowej do 80% jej wartości w przypadku szkoleń i do 50% w przypadku usług doradczych.
Skip to content