ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

AKADEMIA MENADŻERA MMŚP - kompetencje cyfrowe

 

OPIS PROJEKTU

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego w 150 firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji w zakresie cyfryzacji przez min. 90% z 600 objętych wsparciem uczestników projektu do września 2023 roku poprzez refundację usług rozwojowych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-01-2022r. do 30-09-2023r.

 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie skierowany do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

 UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 osób z 150 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Uczestnikami projektu mogą być:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
  • kadra menadżerska
  • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP
 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

 OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu to: 13 143 781,86 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 10 885 129,45 PLN

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo:

 

lub osobiście w siedzibach Stowarzyszenia „CREP”

  • Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11A,
  • Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/107 B (budynek B, Cezal Bussines Center),
  • Ełk, ul. Mickiewicza 17.

 

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Skip to content