Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – Warmia i Mazury

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W ramach popytowego systemu finansowania usług rozwojowych tj. w ramach środków unijnych będących w dyspozycji Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:

 1. polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 2. dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień,
 3. dotyczy zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji,
 4. jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
  • udział w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, a w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługa rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowanymi przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 6. dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzania na zajmowanym stanowisku pracy wynika z od rębnych przepisów prawa (np. wstępnej i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy).

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie Partnerstwa (str. 137) wsparcie dla przedsiębiorstw zostanie skoncentrowane na usługach najbardziej skutecznych z punktu widzenia ich potrzeb, w tym w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych. Ze wsparcia wyłączone natomiast będzie finansowanie seminariów i konferencji…”.

W związku z tym kongresu, konferencji czy seminarium nie można traktować jako usługi rozwojowej kwalifikowalnej.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może skorzystać z refundacji kosztów usług rozwojowych.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Rodzaje usług rozwojowych:

 1. usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte);
 2. usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych);
 3. usługa e-learningowa;
 4. inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin).

Usługi rozwojowe to działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących. Przez usługi rozwojowe rozumiemy m.in. szkolenia, szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching. Pod pojęciem rozwój należy również rozumieć zdobycie kwalifikacji tj. uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w czasie egzaminu lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Innymi słowy za usługę rozwojową można uznać również sam egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych form wsparcia, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw rozwijają swoje kompetencje. Znajdują się w niej oferty z całej Polski, na które można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i te, których koszt w 100% pokrywają odbiorcy. Baza powstała aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom wybór usługi rozwojowej, poznać opinie klientów o dostawcach usług, a także aby zapewnić jakość realizowanych usług. Instytucją odpowiedzialną za BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza dostępna jest na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Informacji o zasadach udziału w projekcie udziela Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. Informacje można uzyskać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez kontakt osobisty:

– podregion elbląski: Ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14 – 400 Pasłęk, tel. 55 248 10 91/ 92/ 93

– podregion olsztyński: Ul. Wyszyńskiego 1/107 B, 10-457 Olsztyn (budynek B, Cezal Bussines Center), tel. 727-022-531

– podregion ełcki: ul. Mickiewicza 17, 19 – 300 Ełk, tel. 662-878-041 E-mail: biuro@screp.pl

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się m.in. na stronie: http://www.parp.gov.pl/definicja-msp.

Skip to content