ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI NA START

wsparcie w starcie II

POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI WWSII​

POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Dla kogo?
Pożyczki na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które nie posiadających zatrudnienia i nie wykonujących innej pracy zarobkowej oraz są:

  • studentem ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukującym pracy absolwentem szkoły i uczelni do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

 

NIE PROWADZIŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POŻYCZKOWEGO.

Warunki

Maksymalna wartość pożyczki

100 489,60 zł;
Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oprocentowanie

0,01%
w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób
niepełnosprawnych.


0,03%
w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałej grupy docelowej.

Okres spłaty

do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału

do 1 roku

Zabezpieczenie

weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych ustalane indywidualnie

Możliwe jest udzielenie pożyczki również na działalność w formie spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rozliczenie pożyczki odbywa się na podstawie opłaconych faktur/rachunków lub innych równoważnych dokumentów.

Dokumenty do pobrania

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI WSPARCIE W STRACIE II

 

Zabezpieczenie pożyczki:

Skip to content