Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI NA START

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

OGÓLNE WARUNKI

Maksymalna wartość pożyczki

42 034,56 zł;
Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oprocentowanie

0,58%
w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej
przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki
na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
lub prowadzeniem dla nich zajęć.


1,45%
w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałych przedsiębiorców.

Okres spłaty

do 3 lat

Zabezpieczenie

– weksel własny pożyczkobiorcy
– poręczenia osób fizycznych; w zależności od oceny pośrednika finansowego
poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

1. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów w tym skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy udzieloną:

  • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
    • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
    • niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996),
    • osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) lub prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwany dalej „producentem rolnym”

 

Dokumenty do pobrania

 

Zabezpieczenie pożyczki

 

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekunów lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

  • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
  • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;

 

Dokumenty do pobrania

 

Zabezpieczenie pożyczki

Skip to content