Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Złożenie wniosku o pożyczkę POIR

Złożenie wniosku o pożyczkę POIR WARMIA i MAZURY

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ogłasza nabór wniosków o pożyczkę w ramach linii Pożyczka Płynnościowa POIR WARMIA i MAZURY
od dnia 28.09.2020 r. od godz. 9:00.

„Wniosek Internetowy” zostanie udostępniony w dniu naboru

Nabór może zostać zamknięty po upływie 3 dni roboczych w przypadku przyjęcia wniosków o wartości 150%  dostępnej alokacji w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR WRAMIA I MAZURY.

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami można złożyć:

 1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „CREP”, decyduje data ich wpływu na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęką” ul. Józefa Piłsudskiego 11a; 14-400 Pasłęk;
 2. albo w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji „Wniosek Internetowy” udostępniony na stronie internetowej www.screp.pl. W takim przypadku wniosek o pożyczkę należy pobrać przez aplikację i uzupełnić w wersji PDF edytowalny, a następnie należy go zapisać i przesłać poprzez aplikację wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku o pożyczkę.
  Załączniki wymagane do wniosku o pożyczkę można przesłać w wybrany sposób:

  1. opatrzone podpisem kwalifikowanym poprzez aplikację „Wniosek Internetowy”;
  2. formie skanu poszczególnych dokumentów za pomocą aplikacji „Wniosek Internetowy” przy czym oryginały dokumentów należy przesłać na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęką” ul. Józefa Piłsudskiego 11a; 14-400 Pasłęk z dopiskiem „Pożyczka POIR” po pozytywnej ocenie formalnej.

Wnioski o pożyczkę złożone niezgodnie z powyższymi wytycznymi będą odrzucane automatycznie bez ich weryfikacji i powiadamiania.

Inne ważne informacje:

 1. Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami. Zgodnie z listą umieszczoną na ostatniej stronie wniosku o pożyczkę.
 2. Do każdego wniosku o pożyczkę musi być załączone Upoważnienie dla Konsumenta i Przedsiębiorcy wg określonego przez SCREP wzoru, wypełnione przez Wnioskodawcę oraz Małżonka/Małżonkę Wnioskodawcy w przypadku wspólności majątkowej, a także Poręczycieli oraz Małżonka/Małżonkę Poręczyciela (jeżeli dotyczy). W przypadku braku wypełnienia niniejszych dokumentów wniosek o pożyczkę nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.
 3. W przypadku proponowania na zabezpieczenie pożyczki hipoteki na nieruchomości obowiązkowo należy dołączyć operat szacunkowy nie starszy niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.
 4. We wniosku o pożyczkę nie można pozostawiać niewypełnionych pól. W przypadku niezaistnienia lub niewystępowania danych należy w polu wpisać słowo „nie dotyczy” lub skreślić.
 5. Uwaga! Wnioski o pożyczkę niezawierające wypełnionych rzeczywistych danych Wnioskodawcy, nazwy, adresu, numeru NIP, REGON oraz niezawierające wartości pożyczki lub nie przedstawiające problemów i skutków związanych z wystąpieniem COVID-19 a także nie przedstawiające harmonogramu odzyskania płynności finansowej wraz z proponowanymi działaniami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i automatycznie odrzucone.
 6. Dokumenty niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu. Wnioskodawca ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania pisma informującego o uchybieniach przesłanego za pośrednictwem e-maila wykazanego we wniosku o pożyczkę lub pocztą tradycyjną.
 7. Stowarzyszenie “CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą E-puap.
 8. Stowarzyszenie „CREP” zastrzega sobie prawo do zażądania wyjaśnień, uzupełnień oraz dokumentów na każdym etapie oceny wniosku o pożyczkę. W przypadku niedostarczenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień czy dokumentów wniosek o pożyczkę zostanie automatycznie odrzucony z przyczyn formalnych.

Podpis kwalifikowany

 1.  Dokumenty składane do Stowarzyszenia „CREP” powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to „ zaawansowany podpis elektroniczny z certyfikatem cyfrowym, który został zaszyfrowany za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów”.
 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodnie z prawem, jest równoważny odręcznemu podpisowi pod warunkiem że podpis spełnia wszystkie wymagania określone w eIDAS w odniesieniu do kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
 4. Stowarzyszenie „CREP” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako dokumenty w formacie „pdf”, które należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES.
 5. Stowarzyszenie „CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą E-puap.
 6. Oznacza to, iż wszystkie dokumenty powinny zostać zapisane w formacie pdf, a następnie podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego.
 7. Należy wszystkie dokumenty po podpisaniu  przesłać za pomocą aplikacji „WNIOSKI INTERNETOWE”

Jak wysłać załączniki do wniosku o pożyczkę w formie skanów?

 1. Stowarzyszenie „CREP” określa dopuszczalną formę przesłania dokumentów tj. załączników do wniosku o pożyczkę w formie skanów.
 2. Oznacza to, iż wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane zgodnie z reprezentacją w wersji papierowej.
 3. Należy wszystkie dokumenty po podpisaniu zeskanować oraz przesłać za pomocą aplikacji „WNIOSKI INTERNETOWE” wraz z wnioskiem o pożyczkę.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości – linia Pożyczka Płynnościowa POIR Warmia i Mazury.

Skip to content