Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

15 maja 2018r. – nabór uzupełniający do VI grupy szkoleniowej

Informujemy, że w dniu 15 maja 2018r. od godziny 8.00 odblokowana zostanie rekrutacja do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przyjmie 10 formularzy rekrutacyjnych w celu uzupełnienia brakujących osób do VI grupy szkoleniowej.

Po otrzymaniu w/w wyniku rekrutacja zostanie zamknięta.

Ponowna rekrutacja zostanie odblokowana w czerwcu o czym poinformujemy Państwa oddzielną wiadomością na stronie internetowej.

Przypominamy, że:

Formularz kwalifikacyjny wraz z Regulaminem projektu dostępny jest w Dokumentach do pobrania dot. projektu „Masz pomysł-masz firmę IV”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu, ponieważ to w nim znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dot. aplikowania do projektu między innymi:

1.Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 • zamieszkuje jeden z powiatów: elbląski, braniewski, miasto Elbląg;
 • ukończyła 30 rok życia i jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo a dodatkowo spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niskowykwalifikowana;
 • nie posiada wpisu do CEIDG, nie była zarejestrowana w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • nie posiada zaległości w ZUS i US;
 • nie posiada negatywnych wpisów w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,

2. Zasady rekrutacji:

 • Złożenie osobiste lub dostarczenie za pośrednictwem kuriera/poczty kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie (15 maja 2018r. – do uzyskania 10 szt. dokumentów rekrutacyjnych – po uzyskaniu w/w liczby rekrutacja zostanie zamknięta) do Biura Projektu w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A lub Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych tj. PUP Elbląg i PUP Braniewo;
 • Kompletne dokumenty składają się z wypełnionego Formularza Kwalifikacyjnego w 1 egzemplarzu i wymaganych załączników w zaklejonej kopercie opisanej wg. wzoru (§ 7 pkt 8);
 • Załącznikami są: kserokopia o przyznanym stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uzupełniające, kserokopie dokumentów potwierdzających zgodność doświadczenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej, oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej – jeśli dotyczy, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne/o niefigurowaniu w rejestrze płatników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
 • Ocena formalna;
 • Spotkanie z doradcą zawodowym;
 • Spotkanie z psychologiem;
 • Spotkanie z doradcą biznesowym.

3. Wsparcie otrzyma:

 • min 231 osób w wysokości nie większej niż 25 496,22zł – dotacja;
 • min 231 osób w wysokości 1000,00zł przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności – wsparcie pomostowe;
 • min 231 osób w formie 8 godzin doradztwa przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności – wsparcie pomostowe.

Loga unii europejskiej

 

Skip to content