Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

MASZ POMYSŁ - MASZ FIRMĘ II

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” realizuje projekt „Masz pomysł – masz firmę II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • kobieta
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych.

Uczestnik projektu nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu są realizowane:

 • szkolenie grupowe w formie warsztatów
 • wsparcie finansowe maksymalnie 23 232,00zł
 • wsparcie pomostowe w postaci usługi doradczej oraz szkolenia

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

 • osoba nie spełniająca w/w kryteriów
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • była karana za przestępstwa skarbowe
 • osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD

Cel projektu:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 95 osób pozostających bez pracy z powiatu elbląskiego, m. Elbląg oraz powiatu braniewskiego w wyniku szkoleń, a następnie wsparcia finansowego utworzenie 79 firm i 80 miejsc pracy w wyniku udzielenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Wartość projektu:

2 563 000,00zł

Wartość dofinansowania:

2 506 614,00zł

Skip to content