Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – Warmia i Mazury

  Z dniem 31-12-2021 r. zakończyliśmy realizację projektu BUR – Warmia i Mazury.

Oferta dla Przedsiębiorców – zobacz i zgłoś się

BUR – Warmia i Mazury oferta dla przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W kwietniu 2019r. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczęło realizację projektu Fundusz Usług Rozwojowych (FUR) II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0002/18.

 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP co wpłynie na zdobycie przez nich nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Grupa docelowa projektu: projekt skierowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Operator tj. SCREP zapewnia jednakowy dostęp do projektu wszystkim podmiotom i osobom spełniającym wymogi określone dla grupy docelowej.

Efekty projektu

Dystrybucja środków unijnych przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przyczyni się do wzmocnienia kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. Wpłynie to na zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Działania

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako Operator będzie realizowało projekt od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2021r., w ramach którego będzie organizowało wsparcie MŚP według następującego schematu:

  1. Rekrutacja MŚP.
  2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie BUR – Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).
  3. Udzielenie wsparcia MŚP (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia).
  4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi).
  5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Wartość projektu: 16 644 470,38 PLN

Kwota dofinansowania: 14 042 939,65 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt z Operatorem:

Podregion elbląski: Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11A, tel. 55 248-10-91 do 93
Podregion olsztyński: Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1 lok. B 107, tel. 727-022-531
Podregion ełcki: Ełk, ul. Mickiewicza 17, lok. 2, tel. 662-878-041

Skip to content