ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – Warmia i Mazury

INFORMACJE O PROJEKCIE

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – Warmia i Mazury

Baza Usług Rozwojowych - Warmia Mazury

Chcesz podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników?

Zdecyduj się już dziś, a uzyskasz do

80% refundacji

na kursy, studia podyplomowe czy doradztwo.

Dlaczego warto?

 • Poziom refundacji do 80% wartości każdej usługi szkoleniowej i 50% wartości każdego doradztwa
 • Możliwość podniesienia kompetencji właścicieli firm i ich pracowników
 • Przedsiębiorca sam decyduje z jakiej usługi skorzysta oraz w jakim czasie i miejscu będzie realizowana
 • Wysoki standard usług – przedsiębiorca wybiera certyfikowaną usługę
  z Bazy Usług Rozwojowych wyszukaj szkolenie lub doradztwo

 

Dla kogo?
Z refundacji mogą skorzystać wszystkie podmioty i osoby spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę/ filię/ delegaturę/ oddział na obszarze województwa
  warmińsko – mazurskiego, nie będący w stanie upadłości lub likwidacji, – uprawnieni do otrzymania pomocy
  de minimis/pomocy publicznej, którzy prowadzą działalność co najmniej od 6 miesięcy
 • osoby pracujące łącznie z pracującymi na własny rachunek zatrudnione na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
  w tym w szczególności: osoby w wieku 50+ i/lub osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Na co?
Refundacja dotyczy usług rozwojowych dostępnych w systemie BUR – Bazie Usług Rozwojowych tj.:

 • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte)
 • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny – kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny
  niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)
 • usługa e-learningowa
 • inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin)

 

Uwaga:
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oferuje osobom z niepełnosprawnościami zindywidualizowane wsparcie odpowiadające
na potrzeby zgłaszane do Operatora: telefonicznie, mailowo lub w formularzu zgłoszeniowym.
W celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami dostępnych rozwiązań, odpowiadających na różnorodne potrzeby prosimy o wcześniejsze wskazanie formy pomocy co pozwoli na lepsze i sprawniejsze dostosowanie się Operatora do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przedsiębiorca wybiera usługę rozwojową wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych tylko z opcją „współfinansowane z EFS”.

szczegółowe informacje o projekcie:

W kwietniu 2019 r. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczęło realizację projektu Fundusz Usług  Rozwojowych (FUR) II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0002/18.

Cel projektu
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP co wpłynie na zdobycie przez nich nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Grupa docelowa projektu
Projekt skierowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Operator tj. SCREP zapewnia jednakowy dostęp do projektu wszystkim podmiotom i osobom spełniającym wymogi określone dla grupy docelowej.

Efekty projektu
Dystrybucja środków unijnych przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przyczyni się do wzmocnienia kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. Wpłynie to na zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Działania
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako Operator będzie realizowało projekt od 01 kwietnia 2019r.
do 30 czerwca 2021r., w ramach którego będzie organizowało wsparcie MŚP według następującego schematu:

 • Rekrutacja MŚP
 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi
  w systemie BUR – Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).
 • Udzielenie wsparcia MŚP (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia).
 • Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi).
 • Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Wartość projektu: 16 020 610,69 PLN

Kwota dofinansowania: 13 516 414,69 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt z Operatorem:
Podregion elbląski: Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11A, tel. 55 248-10-91 do 93
Podregion olsztyński: Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1 lok. B 107, tel. 727-022-531
Podregion ełcki: Ełk, ul. Mickiewicza 17, lok. 2, tel. 662-878-041

Skip to content