Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

MASZ POMYSŁ - MASZ FIRMĘ III

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” realizuje  projekt „Masz pomysł – masz firmę III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • kobieta
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych.

Uczestnik projektu nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu są realizowane:

 • szkolenie grupowe w formie warsztatów
 • wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 23 398,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości po 500 zł przez sześć miesięcy oraz indywidualne wsparcie doradcze w wymiarze 8 h na uczestnika

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

 • osoba nie spełniająca w/w kryteriów
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • była karana za przestępstwa skarbowe
 • osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD

Cel projektu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 154 osób pozostających bez pracy z pow. elbląskiego i m. Elbląg, pow. braniewskiego w wyniku szkoleń, a następnie wsparcia finansowego i utworzenie 118 firm i 122 miejsc pracy w wyniku udzielenia dotacji inwestycyjnej oraz finansowego wsparcia pomostowego i wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowej i doradczej do 10.2018r.

Wartość projektu:

4 160 325,10zł

Wartość dofinansowania:

4 068 797,94zł

Skip to content