Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Oferta pożyczki na 1 %
dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego
na zasadach pomocy de minimis

Środki zostały wydatkowane, brak możliwości aplikowania o pożyczkę.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność na terenie województwa pomorskiego, którzy spełniają warunki mikro lub małego przedsiębiorcy.

Przeznaczenie pożyczki

na finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP.

Kwota pożyczki

do 100.000,00 zł, nie więcej niż 100% nakładów netto lub gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT do 100% wartości brutto finansowanej inwestycji

Okres spłaty pożyczki

do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału,

Oprocentowanie i koszty pożyczki

 • oprocentowanie 1 % w skali roku na zasadach pomocy de minimis
 • brak dodatkowych opłat i prowizji, w tym za rozpatrzenie wniosku, czy udzielenie pożyczki

Zabezpieczenie pożyczki

 • Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (niezakupionych z pożyczki),
 • hipoteka na nieruchomości (należy dołączyć operat szacunkowy)
 • inne – zapytaj Konsultanta S”CREP”.

Dodatkowe informacje

 • brak wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość finansowania nowo uruchomionej działalności 
 • Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości publiczno-prawnych (US,ZUS) oraz wobec instytucji finansowych,
 • brak możliwości refinansowania poniesionych nakładów jak również spłaty kredytów i innych zobowiązań,
 • wykluczone z finansowania: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, w przypadku firm transportowych środki transportu;

Rozliczenie pożyczki

Rozliczenie pożyczki odbywa się na podstawie oryginałów faktur lub równoważnych dokumentów finansowych wystawionych na działalność gospodarczą (tzn. nazwa firmy, adres siedziby, NIP) wraz z potwierdzeniami zapłaty (np.KP, wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie dokonania płatności kartą). Po zweryfikowaniu rozliczenia oryginały faktur po opieczętowaniu są Państwu oddawane.

Finansowana inwestycja to 100% nakładów netto lub gdy firma nie jest płatnikiem VAT do 100% wartości brutto planowanej inwestycji. Wydatki z pożyczki można ponosić po podpisaniu umowy pożyczki. W przypadku faktur lub/i dokumentów gotówkowych musi znaleźć się następująca adnotacja na dokumencie: „zapłacono” lub „zapłacono gotówką”.

W przypadku finansowania z pożyczki używanych środków trwałych należy do rozliczenia pożyczki przedstawić „deklarację pochodzenia środka trwałego” (druk dostępny do pobrania na stronie).

Inne dokumenty które należy przedstawić do rozliczenia środków trwałych: 

 • ewidencja wyposażenia i/lub środków trwałych, potwierdzająca wprowadzenie zakupionych z pożyczki środków lub/i wyposażenia do prowadzonej działalności gospodarczej; dokument powinien zostać podpisany przez firmę bądź biuro rachunkowe,
 • potwierdzenie dokonania zapłaty podatku PCC w przypadku umów cywilnych,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego wraz z polisą ubezpieczeniową w przypadku zakupu samochodu, 

Transakcje zawierane z innym podmiotem gospodarczym powyżej kwoty 15 000 zł należy dokonać w formie bezgotówkowej tzn. przelewem bankowym.

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

Regulamin – pobierz

Ważne strony internetowe:

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  – http://www.pfr.pomorskie.eu/

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – https://pomorskie.eu/

Skip to content