Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

INFORMACJE O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 29 maja 2017 roku podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pod tytułem „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”.

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom z sektora MŚP środków finansowych w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy i wybrał profesjonalnego Pośrednika Finansowego tj. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Cel programu:
Niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty – pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

Produkt: POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

Wartość projektu: 12 500 000,00 PLN

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 10 000 000,00 PLN

Planowanie rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie: 36

Produkt: POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ ii

Wartość projektu: 14 117 647,06 PLN

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 12 000 000,00 PLN

Planowanie rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie: 14

Skip to content