Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy II – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 2/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-00

 

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 3/WD/41/K/P/10.3 84,50
2. 2/WD/12/K/P/10.3 82,50
3. 4/WD/5/K/P/10.3 81,00
4. 14/WD/9/K/P/10.3 81,00
5. 5/WD/34/M/P/10.3 80,50
6. 13/WD/25/K/P/10.3 79,00
7. 10/WD/23/M/P/10.3 78,50
8. 12/WD/16/K/P/10.3 74,50
9. 9/WD/40/K/P/10.3 71,50
10. 8/WD/32/K/P/10.3 71,00
11. 1/WD/6/K/P/10.3 69,50
12. 7/WD/10/K/P/10.3 67,00
13. 11/WD/21/K/P/10.3 66,50
14. 6/WD/11/K/P/10.3 64,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 11.08.2020r. O GODZ. 10:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie proszone będą o dostarczenie:

– oświadczenia o proponowanej formie zabezpieczenia otrzymanej dotacji do dnia 18.08.2020r.

– kserokopii dokumentów rejestracyjnych firmy do dnia 18.08.2020r.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data 18.08.2020r.

DATY PODPISANIA UMOWY ZOSTANĄ USTALONE INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM Z UCZESTNIKÓW

Skip to content