Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy I – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 1/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-00

 

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 5/WD/36/M/P/10.3 83,50
2. 12/WD/27/M/P/10.3 81,50
3. 6/WD/22/M/P/10.3 81,00
4. 13/WD/21/M/P/10.3 79,00
5. 17/WD/39/M/P/10.3 78,00
6. 7/WD/10/M/P/10.3 76,50
7. 11/WD/15/M/P/10.3 75,00
8. 2/WD/11/M/P/10.3 73,50
9. 3/WD/5/M/P/10.3 73,50
10. 4/WD/14/M/P/10.3 73,50
11. 16/WD/26/M/P/10.3 72,50
12. 8/WD/16/M/P/10.3 72,00
13. 1/WD/18/M/P/10.3 71,00
14. 9/WD/3/M/P/10.3 66,50
15. 10/WD/31/M/P/10.3 65,00
16. 14/WD/4/K/P/10.3 64,50
17. 15/WD/8/K/P/10.3 61,50

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 870,00zł netto  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 22.07.2020r. O GODZ. 10:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie proszone będą o dostarczenie:

– oświadczenia o proponowanej formie zabezpieczenia otrzymanej dotacji do dnia 24.07.2020r.

– kserokopii dokumentów rejestracyjnych firmy do dnia 24.07.2020r.

Proszę śledzić stronę internetową projektu, ponieważ w następnych Aktualnościach będą pojawiały się wskazówki dotyczące rejestracji firmy oraz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data 28.07.2020r.

DATY PODPISANIA UMOWY ZOSTANĄ USTALONE INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM Z UCZESTNIKÓW

 

Skip to content