Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

DOTACJE

MASZ POMYSŁ MASZ FIRMĘ v

INFORMACJE O PROJEKCIE

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” od 01.04.2020r. realizuje projekt „Masz pomysł – masz firmę V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Wartość projektu: 6 650 103,54 PLN

Kwota dofinansowania: 6 503 801,26 PLN

                                Źródła finansowania projektu „Masz pomysł – masz firmę V”

  • ŚRODKI EUROPEJSKIE – 5 652 588,00 zł
  • DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU KRAJOWEGO – 851 213,26 zł
  • WKŁAD WŁASNY (środki prywatne) –146 302,28 zł

CEL PROJEKTU

Utworzenie 163 firm i 168 miejsc pracy przez 188 uczestników projektu z powiatu elbląskiego, miasta Elbląg i powiatu braniewskiego poprzez zastosowanie szkoleń w formie spotkań grupowych i indywidualnych, bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego oraz wsparcia pomostowego w okresie od kwietnia 2020r. do grudnia 2022r.

Zapraszamy do zapoznania się ze Schematem wsparcia w ramach projektu, który przedstawia opis ścieżki uczestnictwa w bardzo skróconej formie.

Szczegółowe informacje w regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego
czy asystent osoby z niepełnosprawnością.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do 188 osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg,
które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić:

 • osoby które ukończyły 30 rok życia,
 • zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów,
 • zaliczające się do jednej z niżej wymienionych trzech kategorii

Kategoria 1 – 132 osoby

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3)
 •  

Kategoria 2 – 17 osób

Bezrobotni mężczyźni

 • zarejestrowani w PUP
 • w wieku od 30 do 49 lat
 • z wykształceniem wyższym (ISCED4),
 • którzy nie zaliczają się do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane tj. osoby o niskich
  kwalifikacjach do ISCED3)
 •  

Kategoria 3 – 39 osób

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno – prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia
  do projektu
 • osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci.
 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych.
Uczestnik projektu nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym miejscu i o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE

 • wsparcie szkoleniowe grupowe (24h dydaktyczne/grupę) i indywidualne (8h dydaktycznych)
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości po 870,00 zł netto/miesięcznie przez dwanaście miesięcy od założenia firmy
 

KTO NIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • osoby nie spełniające w/w kryteriów,
 • osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie  odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zawiesiły lub miały
  zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających
  dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników
  zgodnie z ustawą z dn. 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osoby, które były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych,
 • osoby, które były karane za przestępstwa skarbowe,
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD.

 

Skip to content