Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
csm_belka_2_42c1fd3c69

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Zasady udzielania pożyczki

 

Konsorcjum Instytucji Wdrażających Instrument Finansowy

Pożyczka na rozwój turystyki

ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki na rozwój turystyki” (PRT)

 

na podstawie umowy operacyjnej nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022 z dn. 26.01.2024r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego zwanym dalej Menadżerem Funduszu Powierniczego lub Menadżerem bądź „BGK”, a Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych, w skład którego wchodzą członkowie Konsorcjum tj.:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk- Lider Konsorcjum
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo- Członek Konsorcjum
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta- Członek Konsorcjum
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap- Członek Konsorcjum
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica- Członek Konsorcjum

zwanymi dalej Partnerem Finansującym  lub Wykonawcą. 

Pożyczki udzielane są przez Partnera Finansującego z ustanowionego Funduszu Szczegółowego linia – Pożyczki na rozwój turystyki.

Łączna alokacja w Okresie Budowy Portfela wynosi 33 333 333,34 zł w tym Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 500 000 zł.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 26 lutego 2024 r. od godz. 9:00 w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 150% środków, (tj. kwotę 33 333 333,34 zł) przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego i jednocześnie udzielonych z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe realizowanych przez co najmniej 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym co najmniej 18 Nowych przedsiębiorstw, w wyniku których zostaną utworzone nowe miejsca pracy wyrażone w co najmniej 19 średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) – (Liczba miejsc pracy wyrażona w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) utworzonych w ramach działalności wspieranej przez projekt. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo. Wolne stanowiska nie są liczone. Ponadto oczekuje się, że nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez ponad rok po zakończeniu projektu. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat). Wskaźnik ten nie powinien być stosowany do uwzględnienia miejsc pracy dla naukowców.)

 

Konsorcjum zastrzega sobie możliwość preferowania wniosków złożonych:

 • przez nowe przedsiębiorstwo,
 • przez przedsiębiorstwa, które zakładają wzrost zatrudnienia w efekcie realizacji inwestycji końcowej.

W przypadku przekroczenia tych progów, Konsorcjum zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej:

 1. Lidera Konsorcjum tj. Stowarzyszenia „CREP”: https://screp.pl/pozyczki-msp/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/ lub
 2. Członków Konsorcjum tj.

 Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami określonymi przez Konsorcjum w Regulaminie należy złożyć:

 1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, decyduje data ich wpływu na adres:
 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3; 14-400 Pasłęk;
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, PI. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap,
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzicy

2. w wersji elektronicznej

 • u Lidera Konsorcjum tj. Stowarzyszenia „CREP” Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami oraz załącznikami można złożyć za pomocą „Generatora Wniosków” dostępnego na stronie: https://generator.screp.pl/
 • w Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”: kosinska@nida.pl
 • w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.: darsa@darsa.pl

 

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony na pierwszej stronie wniosku o udzielenie pożyczki – stemplem Członka Konsorcjum, opatrzonym podpisem, datą oraz dokładnym czasem wpływu wniosku. 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że Konsorcjum w pierwszej kolejności rozpatrzy wnioski o udzielenie PRT złożone przez nowe przedsiębiorstwo lub wnioskodawców zakładających realny wzrost zatrudnienia w efekcie realizacji  inwestycji końcowej.

Ocena spełnienia kryteriów formalnych prowadzona jest do momentu, w którym suma kwot wniosków poprawnych formalnie osiągnie wartość pozwalającą na rozdysponowanie środków w ramach naboru w kwocie nie mniejszej niż 33 333 333,34 .

 Na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego:

 • kolejne wnioski o udzielenie pożyczki nie będą przyjmowane,
 • wnioski oczekujące w kolejce na ich ocenę, pozostają bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawcy informowani są pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości na wskazany we wniosku adres e-mail Wnioskodawcy w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia Okresu Budowy Portfela.

DLA KOGO

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (1), działające w  branży turystycznej i pokrewnych (2), prowadzące działalność określoną w kodach PKD, wskazanych m.in. w opracowaniu Rachunek satelitarny dla turystyki za lata 2018 i 2019.

(1)  Polska Wschodnia obejmuje obszar 6 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i regionalną część województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski)

(2) Branże pokrewne – wszelkiego rodzaju usługi, z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

NA CO

Pożyczki są przeznaczane na Inwestycje Końcowe realizowane na terenie Polski Wschodniej polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Końcowej.

Inwestycja może dotyczyć m.in. takich obszarów jak:

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny, organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty, 
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych[1], polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

[1] Branże pokrewne – wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa niż 1 000 000 zł,
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu Pożyczki.
 • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat);
 • maksymalny okres karencjiw spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

OPROCENTOWANIE

Biorąc pod uwagę poziom stopy bazowej według stanu na dzień ogłoszenia w wysokości 5,68%, oprocentowanie pożyczek wynosi:

 • 2%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
 • 1%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji końcowych komplementarnych do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW i/lub realizowanych przez firmę prowadzącą działalność nie dłużej niż 3 lata,
 • od 6,68% do 9,68% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

Konsorcjum nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki.

OPŁATY I PROWIZJE

Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą.

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową, oceny wniosków, oraz warunków i zasad udzielania PRT określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

[1] Liczba miejsc pracy wyrażona w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) utworzonych w ramach działalności wspieranej przez projekt. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo. Wolne stanowiska nie są liczone. Ponadto oczekuje się, że nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez ponad rok po zakończeniu projektu. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat). Wskaźnik ten nie powinien być stosowany do uwzględnienia miejsc pracy dla naukowców.

Skip to content