Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
LOGO

POŻYCZKA REGIONALNA DLA MŚP

Kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki?
O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Ważne >Przedsięwzięcie realizowane w ramach Jednostkowej Pożyczki Regionalnej dla MŚP musi być zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i związane ze wzrostem konkurencyjności, w tym:

 1. zakup środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu z wyłączeniem podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS), narzędzi, przyrządów, wyposażenia, innych ruchomości
 2. zakup nieruchomości, przy czym dopuszcza się finansowanie do wysokości 90% zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej pod warunkiem, że jest on uzasadniony realizacją przedsięwzięcia, w którym prowadzona będzie działalność produkcyjna, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. W ramach przedsięwzięcia konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z nabywaną nieruchomością,
 3. finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału,
 4. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 5. zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych, przy czym dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne,
 6. zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe – do wysokości 30% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Maksymalna kwota pożyczki:
Kwota pożyczki wynosi do 1.000.000,00 zł.

Ważna informacja – Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków oraz obowiązek realizacji wskaźnika średnia kwota wniosku wynosi maksymalnie 200 tys. zł.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez Pośrednika Finansowego wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Pożyczki.

Jednostkowa Pożyczka może finansować:

 • do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy – dla pożyczek do 500.000,00 zł, co oznacza, że wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany, z zastrzeżeniem wytycznych dot. zakupu nieruchomości,
 • do 80% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy – dla pożyczek powyżej 500.000,00 zł, co oznacza, że minimalny wkład własny Odbiorcy Ostatecznego wynosi 20%.

Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Jednostkowa Pożyczka może finansować zakup nieruchomości niemieszkalnych, przeznaczonych pod wynajem krótkoterminowy na cele turystyczne.

Okres spłaty pożyczki:
Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki Regionalnej dla MŚP.

Okres karencji:
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki.

Kwalifikacja do instrumentu:

MŚP muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. Nie znajdują się w trudnej sytuacji
 2. Nie znajdują się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, zamieszczonej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.
 4. Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 5. Posiadają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzącymi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 6. Na Pośredniku Finansowym ciąży obowiązek potwierdzenia, że działalność Ostatecznego Odbiorcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie ma charakteru pozornego.
 7. Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
 8. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis).
 9. Nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.

 

W ramach pożyczki nie finansujemy:

 1. wydatków pokrytych uprzednio ze środków z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 3. całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone),
 4. jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 5. wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji
 6. zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 7. zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 8. zakupu nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne,
 9. finansowanie środków transportu z podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS),
Skip to content