Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

 
FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

10-06-2024 r.

Aktualizacja dokumentów w ramach projektu FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty do pobrania” dotyczącej projektu FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych, opublikowane zostały aktualizacje następujących dokumentów:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Harmonogram naborów
 3. Formularz zgłoszeniowy – wniosek o udzielenie wsparcia
 4. Umowa wsparcia

 

Dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które znajdziecie Państwo na stronie: https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/fur-3-fundusz-uslug-rozwojowych/fur-3-do-pobrania/.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami dostępnymi pod numerem telefonu: 727-022-582 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00) lub pod adresem e-mail: biuro@screp.pl.

 

14-05-2024 r.

Podwykonawstwo w ramach usług rozwojowych z BUR

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi podwykonawstwa usług z BUR, przedstawiamy kilka kluczowych zasad obowiązujących w tym zakresie.

Regulamin BUR jasno i wyraźnie zastrzega brak możliwości powierzenia przez Dostawcę Usług realizacji całości usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług. Oznacza to, że nawet podpisanie kilku umów obejmujących różny zakres realizacji usługi rozwojowej (czynności kluczowe, czynności pomocnicze) z jednym podmiotem nie jest akceptowalne.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi, która nie stanowi czynności pomocniczych tylko tym Dostawcom Usług, którzy są zarejestrowani w BUR i posiadają uprawnienia do publikowania usług współfinansowanych ze środków publicznych. Powierzenie to może również dotyczyć procesu walidacji usługi.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w karcie usługi rozwojowej (trenerom, doradcom, mentorom i in.), nieposiadającym uprawnień do publikowania kart usług w BUR, ale prowadzącym usługę osobiście i będącym wystawcami dokumentów księgowych dotyczących realizacji powierzonej części usługi rozwojowej.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji usługi rozwojowej  i nieobejmujących jej istotnych elementów (m.in. catering, wynajem sali i sprzętu) Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

13-05-2024 r.

Komunikat dla Przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 zobowiązał wszystkich Operatorów do pozyskiwania od Przedsiębiorców na etapie podpisania umowy wsparcia następujących dokumentów:

 • zaświadczeń o niekaralności od przedsiębiorstwa będącego stroną umowy wsparcia oraz od osób ją podpisujących reprezentujących przedsiębiorstwo oraz
 • zaświadczeń dotyczących nieposiadania zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

W oparciu o powyższe informacje razem z dokumentami wymienionymi w §7, ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, na etapie zawarcia umowy wsparcia będziemy prosić Państwa o w/w dokumenty. Termin ważności w/w zaświadczeń to 1 miesiąc.

Informacje dotyczące pobierania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty do pobrania – dokumenty dodatkowe”> https://screp.pl/wp-content/uploads/2024/05/Informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-KRK.pdf

30-04-2024 r.

Lista firm zakwalifikowanych do projektu FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Poniżej przedstawiamy Państwu listę firm zakwalifikowanych do udziału w projekcie FUR 3 w ramach naboru N002.

Firmy, które zostały odrzucone zachęcamy do ponownego ubiegania się w kolejnych naborach, o dofinansowanie do szkoleń i/lub doradztwa wybranych z Bazy Usług Rozwojowych

Najbliższy nabór planowany jest w czerwcu 2024 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w ramach naboru N002 w projekcie FUR 3

02-04-2024 r.

Lista firm zakwalifikowanych do projektu FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Poniżej przedstawiamy Państwu listę firm zakwalifikowanych do udziału w projekcie FUR 3. Obecna lista zawiera zweryfikowane zgłoszenia od numeru 51 do 114.

Firmy, które zostały odrzucone zachęcamy do ponownego ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń i/lub doradztwa wybranego z Bazy Usług Rozwojowych w kolejnych naborach.

Najbliższy nabór planowany jest w dniach 08-09 kwietnia 2024 r. Startujemy o godzinie 08:00

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie cz. II.pdf

21-03-2024 r.

Aktualizacja Harmonogramu naborów.

Harmonogram naborów – aktualizacja 21-03-2024r..pdf

12-03-2024 r.

Lista firm zakwalifikowanych do projektu FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Przedsiębiorcy, dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych oraz za złożenie tak dużej liczby zgłoszeń w ramach pierwszego naboru FUR 3/N001.

Liczba zgłoszeń przekroczyła prawie trzykrotnie dostępną alokację środków. W związku z tym, decyzją Operatora, w pierwszej kolejności zostało zweryfikowanych 50 zgłoszeń (od numeru 1 do 50 włącznie).

Poniżej przedstawiamy Państwu listę firm zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostałe zgłoszenia złożone w ramach pierwszego naboru zostaną zweryfikowane do końca marca 2024r., a na początku kwietnia przedstawimy Państwu kolejną listę firm, które otrzymają wsparcie w ramach projektu.

Firmy, które zostały odrzucone zachęcamy do ponownego ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń i/lub doradztwa wybranego z Bazy Usług Rozwojowych w kolejnych naborach.

31-01-2024 r.

Przedsiębiorco bądź gotowy!!!

Przedsiębiorco, do procesu rekrutacji warto i można przygotować się wcześniej. Poniżej prezentujemy wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do złożenia zgłoszenia w ramach naboru, który już niedługo.

Do określenia statusu firmy wraz z podmiotami partnerskimi i powiązanymi będą potrzebne:

 1. dokumenty finansowe – za lata 2021 i 2022 – np. pełny PIT 36, PIT 36L, CIT 8 lub inne (wraz z wymaganymi załącznikami i UPO), pełne sprawozdania finansowe, natomiast za rok 2023 podsumowanie KPiR lub rejestru sprzedaży VAT;
 2. dokumenty dot. zatrudnienia – ZUS DRA za każdy miesiąc za lata 2021, 2022, 2023 łącznie 36 ZUS DRA lub sprawozdania Z-06 składane do GUS Jeżeli firma nikogo nie zatrudnia wystarczy stosowne oświadczenie.
 3. zaświadczenia dot. otrzymanej pomocy de minimis – zaświadczenia wymagane są za rok 2022, 2023 i 2024. Czy posiadasz wszystkie zaświadczenia? Sprawdź tutaj à https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
 4. dokumenty potwierdzające zatrudnienie – w przypadku pracowników należy przedstawić umowę o pracę oraz zgłoszenie do ZUS. W przypadku prezesa, członka zarządu, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe należy przedstawić Uchwałę Zarządu oraz zakres jego obowiązków. Jeżeli zgłoszona osoba do projektu jest osobą z niepełnosprawnością należy przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 5. umowa w oparciu, o którą działa przedsiębiorstwo – np. umowę agencyjną, franczyzową, współpracy i inną (o ile dotyczy)
 6. umowa spółki cywilnej – dotyczy tylko spółek cywilnych.

Powyższe dokumenty wymagane będą na etapie rekrutacji w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorco, potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń, na wszelkie pytanie chętnie odpowiem > Monika 727 022 582

25-01-2024 r.

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca udzielania pomocy de minimis w ramach projektu

Z dniem 01-01-2024r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące udzielanie pomocy de minimis w okresie 01.01.2024 – 31.12.2030 (1), które zastąpiło dotychczasowe (2). Nowe rozporządzenie mówi o zmianie limitu wysokości pomocy oraz zasad jej udzielania. Jednakże, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (3), pomoc de minimis do dnia 30-06-2024r. będzie udzielana na „starych zasadach”.

Obowiązywać będzie limit 200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów liczony na podstawie:

Akty prawne:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(3) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Skip to content