Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

 
FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Realizator projektu:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” – Operator.

Okres realizacji projektu:

Od 01-12-2023r. do 31-12-2026r.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które:

 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

Rezultaty projektu:

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta co najmniej:

 • 1 030 MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego,
 • 2 678 właścicieli i/lub pracowników MŚP oraz
 • 600 osób skorzysta z usług rozwojowych w zakresie zielonych kwalifikacji czyli usług służących podniesieniu kompetencji niezbędnych do pracy w co najmniej jednym z następujących obszarów:  infrastruktura energetyczna, projektowanie lądowych farm wiatrowych, instalacja farm wiatrowych, rozbudowa i dostosowanie portów przesyłowych, fotowoltaika, instalowanie urządzeń fotowoltaicznych, naprawa i obsługa samochodów elektrycznych, efektywność energetyczna budynków, izolacja, recykling, technologie odnawialne, zrównoważone rolnictwo i turystyka lub w zakresie kompetencji miękkich z zakresu „zielonych umiejętności”, takie jak: podnoszenie świadomości i szacunku dla środowiska, czy podnoszące świadomość  z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 • 50 firm realizujących usługi w zakresie opieki długoterminowej lub planujących rozszerzyć ofertę zgodnie z celami biznesowymi w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Wartość wsparcia:

Przedsiębiorcy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe mogą otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) w wysokości do 48 000,00zł łącznie u wszystkich Operatorów

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

W celu uzyskania dofinansowania w wysokości max 80% wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • prowadzić działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa: drewno i meblarstwo, ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, zdrowe życie,
 • skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia umiejętności w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które są finansowane zawsze na poziomie 50%.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i/lub doradczym, realizowanym za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego.

Działania w ramach projektu:

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • promocja,
 • rekrutacja,
 • analiza potrzeb rozwojowych MŚP,
 • realizacja usług rozwojowych,
 • rozliczenie usług rozwojowych,
 • wypłata MŚP refundacji kosztów usług rozwojowych.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 35 882 019,80 zł

Wartość dofinansowania: 29 999 949,40 zł

Informacje o projekcie:

 • 727-022-582; e-mail: biuro@screp.pl

lub w biurach Operatora

 • Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 3
 • Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/201A
 • Ełk, ul. Mickiewicza 17/2A

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe oraz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Skip to content